Kiinteistojen sähkö-, tele- ja tietojärjestelmien kunnossapidon hallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
60 s. + liitt. 11
Series
Abstract
Diplomityön tarkoituksena oli tutkia sähkö-, tele- ja tietojärjestelmien kunnossapidon eri näkökulmia ja selvittää, miten ne poikkeavat toisistaan ja millaisia erilaisia tarpeita niissä on. Tavoitteena oli myös luoda katsaus kiinteistön elinkaarikustannuksiin energiatehokkaan suunnittelun, käytön aikaisten kustannusten sekä huollon ja kunnossapidon kautta. Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmien käytön aikaisia kustannuksia tarkasteltaessa esiin nousee termi muuntojoustava suunnittelu. Rakennuksesta halutaan saada irti maksimaalinen hyöty koko sen elinkaaren aikana, ja sen seurauksena on syntynyt tarve kiinnittää jo suunnitteluvaiheessa huomiota rakennuksen elinkaaren aikana tapahtuviin kohteen käyttötarkoituksen muutoksiin. Elinkaaritaloutta tarkasteltaessa on oleellista, miten pienin kustannuksin käyttötarkoituksen muutos voidaan tehdä. Työn kuntoarvio-osuudessa vertailtiin 2000-luvulla tehtyjä kuntoarvioita ja pohdittiin, voiko niiden pohjalta tehdä suuntaa antavia johtopäätöksiä vastaavanlaisten kiinteistöjen kunnostustarpeista tulevaisuudessa vai ovatko kaikki rakennukset täysin yksilöllisiä uusimistarpeiden suhteen. Lisäksi työssä pyrittiin selvittämään, miten tehdyt kuntoarviot ovat todellisuudessa pitäneet paikkansa ja kuinka hyvin kuntoarvioaineistoa voidaan hyödyntää varsinaisessa sähkö-, tele- ja tietojärjestelmien suunnittelussa.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Taulu, Osmo
Keywords
life cycle, elinkaari, energy efficiency, energiatehokkuus, quality of service, huollon laatu, maintenance, kunnossapito, condition study, kuntoarvio, flexibility of modifications, muuntojoustavuus
Other note
Citation