Saimaan kanavan maisemanhoitosuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1998
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Saimaan kanavan maisemanhoitosuunnitelman pohjaksi on tutkittu alueen historiaa ja nykytilannetta. Historiallisessa selvityksessä on syvennytty kanavamaiseman kehittymiseen ja maiseman muutokseen. Tämän tutkimisessa on käytetty vanhoja karttoja ja valokuvia sekä kirjoituksia kanavan alkuajoilta. Nykytilanteesta on selvitetty mm. kanavan suhdetta kaupunkirakenteeseen, ympäristön maisemarakenne, vesiolot, ilmasto, kasvillisuus ja rakentaminen kanavan varrella. Suunnitelmaan sisältyy reitti- ja maisemanhoitosuunnitelma mittakaavaan 1:20 000 kanavan Suomen puoleiselle osalle sekä kuusi kohdetta, joiden suunnitelmat on tehty mittakaavaan 1:1000. Reittisuunnitelmaan on merkitty autoilijoille ja kevyelle liikenteelle omat reittinsä. Reiteistä tehdään opaskirjaset, joissa kerrotaan mielenkiintoisista kohteista. Maisemanhoitosuunnitelmassa on määritelty kasvillisuuden hoidon tavoitteet eri alueilla sekä selostettu, miten haluttuun tulokseen päästään. Maisemanhoitosuunnitelmaan on merkitty ne kohteet, jotka tarvitsevat tarkemman analyysin ja hoitosuunnitelman. Näistä on tähän työhön valittu kuusi erityyppistä: kanavan suulla Saimaan rannalla sijaitseva puistikko, kaksi vanhan kanavan säilynyttä mutkaa, Mälkiä, Tuohimäen vanhan sulkuvartijan talon piha sekä Kansolan vanhan rullasillan ympäristö. Kohteiden historiaan ja nykytilanteeseen on perehdytty tarkemmin. 1:20 000 suunnitelma keskittyy maisemanhoitoon, ja siinä käsitellään pääasiassa olemassaolevaa puustoa. Muutamat istutettavat puut ovat historiallisesti tärkeitä, joten oikean lajin ja lajikkeen käyttö on tärkeää. Kuuden kohteen suunnitelmissa on esitetty muutamia uusia istutuksia, jotka eivät perustu suoraan historialliseen tilanteeseen.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Keywords
Other note
Citation