Huoneistoautomaation koetut hyödyt vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
6 + 50
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa selvitetään automaatiokohteiden asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä huoneistoautomaation eri ominaisuuksien tärkeydestä. Huoneistoautomaatiolla viitataan rakennusautomaation siihen osaan, joka vaikuttaa suoraan asukkaan asuinolosuhteisiin. Tämä rajaa lämmöntuoton pois, muttei lämmönjakoa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa rakennusautomaatiovalmistajien tuotekehityksen ja markkinoinnin suuntaamiseen. Työssä luodaan sähköinen kyselykaavake, joka jää käyttöön asiakkaiden jälkiseurantaan. Kaavake jaetaan neljään asunto-osakeyhtiöön sisältäen yhteensä 164 asuntoa, joista saadaan 20kpl vastauksia. Tulokset ovat yhteneviä ennakko-oletusten kanssa, eli turvatoiminnot ja LVI-järjestelmien keskitetty hallinta ovat tärkeitä ja viihdelaitteiden ohjaus eivät ole tärkeitä. Vastausten vähäisen määrän takia tilastollisten päätelmien tekeminen on kuitenkin kyseenalaista. Lopuksi analysoidaan rakennusautomaatiomarkkinan nykytilaa ja tulevaisuutta erityisesti asukkaan näkökulmasta.

This study researches the experiences and views of inhabitants living in apartments equipped with apartment automation. Apartment automation refers to the part of building automation that affects directly the inhabitants living conditions. This excludes heat generation out of the scope, but not heat distribution. The main aim of this study is to produce information for building automation manufacturers to help them direct their product development and marketing efforts. A web survey form is generated, that is left to building automation manufacturers for customer inquiries. The survey is sent to four housing cooperatives consisting of 164 apartments combined, and 20 responses are received. Responses are in line with the initial assumptions, as in security functionalities and centralized control of HVAC systems are important and multimedia control is not important. Due to the low amount of responses any statistical analysis is questionable. As closing thoughts, analysis on the current and future status of the building automation market is given, especially from the view of the inhabitant.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Zielinski, Jorma
Keywords
huoneistoautomaatio, rakennusautomaatio, talotekniikka, kyselytutkimus
Other note
Citation