Charging and billing methods in GPRS system

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
en
Pages
62
Series
Abstract
Tässä diplomityössä selvitetään GPRS (General Packet Radio Service) järjestelmän perustoiminteet ja sen mukanaan tuomat parannukset tietoliikenneverkkoihin. Pääpaino tässä työssä on tiedonsiirron laskuttamiseen käytettävissä olevissa laskutusmenetelmissä GPRS-verkossa, ja niiden erityispiirteissä. Työn alussa perehdytään olemassa olevaan GSM (Global System for Mobile communications) -järjestelmään ja pohditaan sen puutteita ja rajoituksia. Lisäksi kerrotaan tulevaisuuden tarpeista verkkojen ja palveluiden osalta. Työssä pohditaan, miksi operaattoreiden tulisi ottaa GPRS-järjestelmä käyttöön omassa verkko-ympäristössään, sekä mihin GPRS-järjestelmää voidaan käyttää. GPRS-verkon rakenne sekä uudet verkkoelementit GSM-verkkoon nähden esitetään yksityiskohtaisesti. Laskentaperiaatteet esitetään samoin kuin laskenta-arkkitehtuuri verkossa. Pääperiaatteet laskentatietueiden muodostumisesta sekä niiden sisältämästä tiedosta käydään läpi. Mahdollisia laskutusmenetelmiä esitetään ja niiden merkitystä sekä paremmuutta punnitaan. Eri operaattoreiden mielipiteitä laskutusmenetelmistä GPRS-verkossa on selvitetty ja niistä esitetään yhteenveto. Työn lopussa pohditaan tulevaisuuden näkymiä matkapuhelinrintamalla. Mitä muutoksia tulevaisuus tuo tullessaan ja mikä on GPRS:n osa tässä kehityksessä? Lisäksi pohditaan mitä tulee GPRS:n jälkeen ja kuinka tämä muuttaa nykyisiä verkkoja. GPRS mahdollistaa tiedonsiirron suuremmilla datanopeuksilla yhdistelemällä kanavia ja käyttämällä uusia koodausmenetelmiä. Radioresurssien yhteinen käyttö muiden tilaajien kanssa mahdollistaa verkon taloudellisen käytön. Siirrettyyn datamäärään perustuva laskutus tuo uusia mahdollisuuksia asiakkaan laskuttamiseksi. Nämä kaikki edistysaskeleet puhuvat GPRS järjestelmän puolesta tulevaisuuden matkaviestinverkkona.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Erlund, Suvi
Keywords
GSM, GSM, GPRS, GPRS, charging, laskenta, billing, laskutus
Other note
Citation