Faultless high-speed reeling with LWC papers

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
107
Series
Abstract
Työssä tutkittiin rullauksessa syntyviä kreppirynkkyjä. Tarkoituksena oli selvittää niiden alkuperä ja tutkia miten niiden syntyminen voitaisiin estää. Kirjallisuusosassa käsiteltiin rullausta yleisesti, siihen vaikuttavia paperin ominaisuuksia ja kreppirynkyn syntyteoriaa. Kreppirynkky syntyy kun paperi pääsee siirtymään suhteessa toisiin kerroksiin, jonka seurauksena paperi taittuu muodostaen rynkkyjä. Paperikerrosten siirtymistä ei voida estää, mutta siirtymisen tasaisuutta voidaan parantaa profiilikorjauksella. Kreppirynkyt esiintyvät yleensä konerullan pohjalla ja radan reunoilla. Syy tähän on se, että konerullan massasta ja leikkausvoimista aiheutuvat rasitukset ovat suurimmat näillä alueilla. Kokeellisen osan tarkoituksena oli yhdistää konerullan kovuusprofiili kreppirynkkyjen esiintymiseen. Tämä edellytti pitkäkestoista mittausjaksoa, jossa kerättiin tietoa eri paperilajeista erilaisissa tuotantoympäristöissä. Mittaustulosten perusteella voitiin vahvistaa, että kreppirynkkyjen esiintymistaipumusta voidaan seurata kovuusprofiilin avulla. Tulokset näyttivät sekä sen, että konerullan kovuus on alhaisempi reunoilla, että etu- ja takareunan kovuustaso oli eri tasoilla. Tämä aiheuttaa konerullaan epästabiilisuutta, joka vahvistaa konerullan sisäkerrosten siirtymistaipumusta. Pehmeät konerullan reunat ovat pääasiassa seurausta rainan epätasaisesta kutistumaprofiilista, jolloin rainan reunoilla kutistuminen on huomattavasti suurempaa johtuen vapaasta kuivatuksesta. Kovuuden nostamista kokeiltiin kalanterointi- ja puristinosan kosteusprofiilien muutoksella, levitystelojen asentojen muutamista ja tambuuriraudan reunojen teippaamista, joista kalanterointiprofiilin muutos osoittautui käytännössä tehokkaimmaksi. Suurimmaksi ongelmaksi osoittautui kuitenkin epätasainen kuituorientaatioprofiili. Etureunan kuituorientaatiokulma oli huomattavasti suurempi kuin takareunan. Tämä aiheutui epätasaisesta paine-erosta perälaatikon etu- ja takareunan välillä, joka korjaantui reunasuihkujen käyttöön ottamisella. Kuituorientaation poikkeama konesuunnasta aiheuttaa paperin kimmokertoimen pienenemisen, joka taas näkyy suoraan konerullan kovuudessa. Epätasaisen kuituorientaation seurauksena konerullan takareunan kovuus oli huomattavasti korkeammalla tasolla kuin etureunan, joka aiheutti konerullaan epäjatkuvuuskohdan. Tehtyjen muutosten seurauksena kreppirynkkyjen esiintyminen vähentyi huomattavasti. Muutosten jälkeen kovuusprofiili oli samalla tasolla molemmissa reunoissa, jolloin paperikerrosten välinen siirtymä oli huomattavasti tasaisempaa. Tämä näkyi suoraan parantuneena tuotantotehokkuutena.
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Thesis advisor
Ohnesorg, Wolfgang
Keywords
reeling, rullaus, web defects, rullaviat, crepe wrinkle, kreppirynkky
Other note
Citation