Building Competitive Advantage with API Strategy – Case Study of Established Enterprises

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-20
Department
Major/Subject
Human-Computer Interaction
Mcode
SCI3097
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
92 + 3
Series
Abstract
While digitalization is changing the business landscape, the established enterprises need to leverage novel technologies to survive in competition. Simultaneously, the application programming interfaces (APIs) have emerged as a tool to drive digital transformation and enhance the competitive position by allowing novel partnerships, extending reach, and creating operational improvements. At the same time, APIs have started to create a novel and modern IT environment. However, many established enterprises have been hesitant to introduce and leverage APIs as a part of their business. There are only a minority of established enterprises with mature API programs. This thesis studies how established enterprises (with an established product portfolio and culture without API focus) have started to use APIs as a source of competitive advantage or on a more ad-hoc or experimental basis. The study is carried out with a qualitative research approach to gain deep knowledge on existing theories through a literature review and collecting empirical evidence by a multiple case study. Empirical evidence is collected from two case companies (Helen and Kone) by utilizing semi-structured interviews. Helen and Kone were chosen to represent established enterprises formed prior the modern digital age. They also come from different industries and business models. First, the case study results are analyzed individually with a constant comparison method. Secondly, cross-case analysis method is used to synthesize the results. Based on the synthesis, the conclusions are presented. The main conclusion of this thesis is the framework for API Enabled Applications in Established Enterprises. The framework emphasizes that the competitive advantage is derived from differentiation through quality, being a forerunner or breaking industry boundaries. This is supported by a conclusion of architectural API types as well as a description of APIs as a source of competitive advantage. Accordingly, established enterprises currently utilize internal APIs mainly for the back-end integration and end-to-end applications, and partner APIs for giving API access for customers and partners through API portals. They also see potential in public APIs for sharing business assets more openly in public. Furthermore, this thesis suggests that APIs do not directly act as a source of competitive advantage. They are more like an essential ingredient for novel products and services, and business arrangements which create competitive advantage through differentiation.

Digitalisaation muuttaessa yritysmaailmaa vakiintuneiden yritysten täytyy hyödyntää uudenlaisia teknologioita selvitäkseen kilpailusta. Samaan aikaan ohjelmistorajapinnoista on muodostunut hyödyllinen teknologia digitaalisessa muutoksessa, joka mahdollistaa yritysten kilpailuaseman parantamisen uusilla kumppanuuksilla, laajentamalla ulottuvuutta, luomalla operatiivisia parannuksia sekä uudenaikaistamalla IT ympäristöä. Monet vakiintuneet yritykset ovat kuitenkin olleet epäröiviä ottamaan ohjelmistorajapintoja osaksi liiketoimintaansa sekä vain muutamilla on vakiintuneita ohjelmistorajapintaohjelmia. Tämä diplomityö tutkii miten vakiintuneet yritykset (vakiintuneella tuotevalikoimalla sekä kulttuurilla ennen keskittymistä ohjelmistorajapintoihin) käyttävät ohjelmistorajapintoja sekä miten ne tuottavat kilpailuetua. Työ toteutetaan hyödyntämällä laadullista tutkimuslähestymistapaa, jossa kirjallisuuskatsauksella hankitaan laaja ymmärrys olemassa olevasta teoriasta sekä usealla tapaustutkimuksella empiiriset tutkimusaineistot. Tutkimusaineistot kerätään kahdesta tapausyrityksestä (Helen ja Kone) hyödyntäen puolistrukturoituja haastatteluja. Helen ja Kone valikoituivat tapausyrityksiksi, koska ne edustavat vakiintuneita yrityksiä eri aloilta ja liiketoimintamalleja. Yksittäiset tapaustutkimukset analysoidaan käyttämällä jatkuvaa vertailumenetelmää. Tapausten välistä analyysiä hyödynnetään synteesin rakentamisessa. Työn keskeisin johtopäätös on viitekehys Ohjelmistorajapintojen mahdollistamat käyttösovellutukset vakiintuneissa yrityksissä. Viitekehys korostaa kilpailuedun muodostumista erottumalla joko laadukkaiden ratkaisujen avulla, olemalla edelläkävijä tai rikkomalla alarajoja. Viitekehystä tukevat johtopäätökset arkkitehtuurillisista ohjelmistorajapintatyypeistä sekä kuvaus ohjelmistorajapinnoista kilpailuedun lähteenä. Niiden mukaan vakiintuneet yritykset hyödyntävät sisäisiä ohjelmistorajapintoja taustajärjestelmien integraatioihin ja käyttöliittymän sisältävissä sovelluksissa, sekä kumppani ohjelmistorajapintoja tarjotessaan rajapinta pääsyn asiakkaille tai kumppaneille. He näkevät myös potentiaalia julkisissa ohjelmistorajapinnoissa. Tämä työ osoittaa, että ohjelmistorajapinnat eivät tuota suoraan kilpailuetua yrityksille, vaan ne toimivat tärkeinä ainesosina uusille tuotteille, palveluille sekä liiketoimintajärjestelyille, jotka muodostavat kilpailuetua erottumalla.
Description
Supervisor
Collin, Jari
Thesis advisor
Ojamo, Jarmo
Keywords
API, API economy, ecosystems, competitive advantage, API portal
Other note
Citation