Reunanauhan poisto pituusleikkurilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
101
Series
Abstract
Tässä työssä on tutkittu reunanauhan poiston ongelmia ja kehitetty ongelmat ratkaisevaa konseptia. Työn teoriaosuuteen on koottu pituusleikkurilla tapahtuvan reunanauhan poiston tietoisuus mahdollisimman kattavasti. Käsiteltävänä on reunanauhan poiston teoria, poistoon käytettävät nykyiset sovellukset sekä aiheeseen liittyvät ongelmat. Asiakkaan jälkileikkurilla tehtyjen tutkimusten ja Metson asiantuntijoista kootun tiimin kesken suoritetun ideoinnin myötä työ pyrkii vastaamaan yhä nopeampien pituusleikkureiden asettamiin haasteisiin. Erityisesti haetaan vastauksia leveän reunanauhan leikkaukseen ja poistoon liittyviin ongelmakohtiin. Reunanauhan poiston tunnettu tekniikka perustuu leikkausterien välittömään läheisyyteen tuotuihin imusuulakkeisiin, jotka poistokanavistoon tehdyn imun avulla imevät leikatun reunanauhan poistokanavaan. Pituusleikkurien nopeuksien nousun ja leikattavan reunanauhan leveyksien kasvun myötä nykyisellä tekniikalla törmätään kasvavassa määrin ongelmiin. Työn tutkimusosassa haettiin kokemuksia jälkileikkurille asennetusta reunanauhan kulkua edistävästä vetorummusta, jolla pyrittiin parantamaan nykyisen tekniikan toimintaa. Leikkausosan alaterämoottoreihin kiinnitetyillä vetorummuilla onnistuttiin kasvattamaan reunanauhan vetoa leikkauskohdassa, jonka myötä nauhan poisto tehostui ja valmiin rullan laatua pystyttiin parantamaan. Uuteen konseptiin tähtäävässä osuudessa hyödynnettiin työn teoriaosuuden tietoisuutta, tutkimusosuuden tuomaa käytännön kokemusta sekä yrityksen sisältä löytyviä asiantuntijoiden näkemyksiä. Ideointitilaisuuksien ja karsintaprosessin myötä löydettiin uusi tapa poistaa reunanauha pituusleikkurilla. Lopullista konseptia valitessa huomioitiin yrityksessä etenevä tulevaisuuden pituusleikkuriin tähtäävä tuotekehitysprojekti, johon uuden konseptin haluttiin soveltuvan hyvin. Työn tuloksena esiteltävässä konseptissa reunanauhan poisto tapahtuu erillisellä leikkausosalla hieman leikkauskohdan jälkeen, pulpperin läheisyydessä. Nauhan kireys leikkauskohdassa muodostetaan vetotelaa käyttäen ja nauhaa ohjataan vetotelalla. Nauhan kuljetus pulpperille hoidetaan imukanaviston sijaan kuljettimella, perustuen paperimassavirtaukseen. Imujärjestelmää ei tarvita, joten siihen liittyvät ongelmat vältetään.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Malmi, Jarmo
Keywords
Other note
Citation