Teollisen logistiikkaratkaisun integrointi rakennusprojektiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-06-15
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
82 + 3
Series
Abstract
Materiaalitoimitusten viivästyminen sekä vääränlaisen materiaalin toimitus ovat eräitä rakentamisen haasteita. Yhtenä ratkaisuna materiaalitoimitusten haasteisiin voidaan pitää toimivan materiaalilogistiikan kehittämistä. Tässä tutkimuksessa tarkastellulla teollisella logistiikkaratkaisulla tarkoitetaan sellaista rakennusprojektin hallintajärjestelmää, jossa materiaalitoimituksilla rakennustyömaan asennustyöt saadaan toimimaan suunnitellusti. Tutkimus on osa kohdeyrityksen integroidun toimitusprosessin hallinnan kehitystyötä ja sen tavoitteena oli selvittää, miten teollisen logistiikkaratkaisun integrointi rakennusprojektiin vaikuttaa rakennusyrityksen toimintatapoihin. Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen osion, joka toteutettiin tapaustutkimuksena yhdestä kohdeyrityksen rakennusprojektista. Tutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Aineistoa kerättiin aiemmista tutkimuksista, tieteellisistä artikkeleista, kohdeyrityksen projektikohtaisista aineistoista, työpajoista sekä haastattelemalla rakennusalan ammattilaisia. Tapaustutkimuksesta saatuja tuloksia peilattiin teoriaosuuden löydöksiin. Tutkimuksen aikana havaittiin, että kaikilla toimijoilla oli positiivinen ja kokeilunhaluinen asenne teollisen logistiikkaratkaisun käyttöönottoa kohtaan. Tutkimus osoitti, että teollista rakentamista mukailevan logistiikkaratkaisun vaikutukset rakennusprojektiin ulottuvat moniin eri tekijöihin ja ne luovat muutostarpeita. Integraatio vaatii panostamista tuotantovaiheen suunnitteluprosessiin, johon tulee osallistaa niin hankintaa kuin työmaahenkilöstöä. Lisäksi esille nousi muutostarpeita sopimusteknisiin asioihin sekä toimintaperiaatteisiin ja -malleihin liittyen. Aikataulutäsmällisyys, yhtenäiset toimintatavat, keskitetty materiaalikierto, kriittisten suunnitelmien määritteleminen ja uudet palaverikäytännöt ovat keskeisimpiä vaatimuksia. Tutkimustuloksien avulla voidaan tavoitella onnistunutta teollisen logistiikkaratkaisun integraatiota rakennusprojekteihin.

Delays on material delivering and wrong material supply are some construction challenges. The development of efficient material logistics can be considered as one solution to the challenges. The industrial logistics solution considered in this study refers to a construction project management system in which material deliveries make the installation work on the construction site work as planned. The study is part of the target company's development work of integrated delivery process management and its aim was to find out how the integration of an industrial logistics solution into a construction project affects the operating methods of a construction company. The study includes a literature review and an empirical section that was conducted as a case study of one of the target company’s construction projects. Both qualitative and quantitative research methods were used in the study. The material was collected from previous research, scientific articles, materials from the target company's projects, workshops and by interviewing construction professionals. The results from the case study were mirrored to the findings of the theoretical part. During the study, it was found that all actors had a positive and experimental attitude towards the introduction of an industrial logistics solution. The study showed that the effects of a logistics solution adapted to industrial construction on a construction project extend to many different factors and create the need for change. Integration requires investment in the production phase planning process, which must involve both procurement and site personnel. In addition, the need for changes arose in connection with contract technical issues and operating principles and models. Staying on schedule, standardized mode of operations, logistic center, defining critical plans and new meeting practices are the key demands. The research results can be used to achieve the successful integration of an industrial logistics solution into construction projects.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Siitonen, Juho
Keywords
logistiikka, logistiikkakeskus, teolliset rakennusprosessit, toimitusketjun hallinta
Other note
Citation