Tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuvan riskin vaikutus tilintarkastuspalkkioon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuva riski tilintarkastuspalkkioon. Tutkielman teoreettisessa osassa selvitetään tilintarkastuksen tarkoitusta, tilintarkastuksen eri riskejä sekä tilintarkastuspalkkioiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä aiemman tutkimuksen perusteella. Tutkielman empiirisessä osassa selvitetään suomalaisten pörssiyhtiöiden tietojen perusteella, millä tavoin yrityksen tulos ja taloudellinen asema vaikuttavat tilintarkastuksen riskeihin ja sitä kautta tilintarkastuspalkkioon. Tutkimusmenetelmä on luonteeltaan kvantitatiivinen analyysi, jossa hyödynnetään pörssiyhtiöistä kerättyä julkista tietoa. Aineistona käytetään noin 60 yhtiön tilinpäätöstietoja vuosilta 2009-2013. Tutkimuksen regressioanalyysin perusteella ei voida osoittaa, että tilintarkastuksen hinnoittelussa olisi otettu huomioon huonon tuloksen tai taloudellisen aseman vaikutus korkeampina hintoina. Täten tilintarkastusyhteisöt eivät onnistu kompensoimaan asiakkaiden heikosta taloustilanteesta aiheutuvaa riskiä ainakaan korkeampien tilintarkastuspalkkioiden avulla.
Description
Keywords
tilintarkastus, tilintarkastuspalkkio, riski
Other note
Citation