Mielikuvista kuvaksi – Valokuvapohjainen kuvituskuva paikallislehdessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Kurimo
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
58 + 11
Series
Abstract
Tarkastelen opinnäytteessäni journalistista kuvituskuvaa eli sanomalehtiartikkelin fiktiivistä, rakennettua aihekuvitusta. Olen rajannut aihepiirini paikallislehtitasolle, käsittelemään valokuvan ja kuvankäsittelyn keinoin toteutettua kuvituskuvaa, erotuksena piirroskuvituksista, joita niitäkin voidaan kutsua kuvituskuviksi. Mielenkiintoni kohdistuu kuvituskuvan käyttötarpeisiin paikallislehdessä, kuvituksen syntyprosesseihin ja julkaistuun kuvituskuvaan lehtiartikkelin osana. Kuvituskuvan merkitysten muodostuminen on myös tärkeä kiinnostukseni kohde. Aineistoni koostuu kuudesta tapauskertomuksesta, jotka liittyvät omaan työhöni Länsi-Uusimaa-lehden valokuvaajana, ja näiden samojen tapausten yhteydessä syntyneistä valmiista, julkaistuista kuvituskuvista, joita on yhteensä viisi. Pohdin tapauskertomusten avulla muun muassa kuvituskuvien ideointia ja kuvituksen tekijän henkilökohtaisten kokemusten vaikutusta kuvien syntyyn. Toimituksen sisäinen yhteistyö ja sen vaikutus journalistiseen lopputulokseen nousee myös tarkasteluun. Julkaistuja kuvituskuvia analysoin semioottisen lähiluvun keinoin. Tärkeitä käsitteitä siinä yhteydessä ovat representaatio, syntagma, paradigma, metonymia, metafora, denotaatio, konnotaatio ja myytti. Niiden avulla pyrin hahmottamaan kuvien luomia ja välittämiä merkityksiä, arvoja ja asenteita. Suurimpana innoittajanani tässä toimii Barthesin myyttikritiikki. Barthesin mukaan yhteiskuntamme myytit ovat vakiintuneita kulttuurisia merkityksiä, joita pidetään luonnollisina ja itsestäänselvinä, vaikka ne eivät sitä ole. Kuvien myyttitason ohella pohdin myös erilaisten stereotypioiden esiintymistä analysoimissani kuvituskuvissa. Tutkimusotteeni on siis autoetnografinen, mutta myös semiotiikkaan perustuva. Kuvituskuvaa päädytään paikallislehdessä käyttämään useimmiten silloin, kun aihe on hankalasti visualisoituva, mutta kuvituksella voidaan myös ohjailla artikkelin kokonaisluonnetta ja vastaanottoa. Kuvaajan ja toimittajan sujuva ajatustenvaihto tuo kuvitukseen paremman lopputuloksen. Se, että valokuva dominoi paikallislehden kuvitusta, johtuu joskus liian pienistä resursseista graafikoiden suhteen. Kuvan merkitysten muodostuminen ei ole koskaan täysin tekijän hallinnassa. Kuvan yhteydessä olevalla tekstillä voidaan ohjata tulkintoja, mutta kuvan merkitysten muodostuminen on suuri vyyhti, jossa merkitykset kerrostuvat ja seuraavat toisiaan. Myös katsoja luo omia merkityksenantojaan, jotka eivät aina ole tekijän pääteltävissä. Itsereflektion tärkeys nousee esiin – kuvittajan on hyvä olla tietoinen omista arvoistaan ja asenteistaan, sillä kuvituskuvaan ne livahtavat helposti mukaan, myös tekijän sitä tiedostamatta. Kuvituskuva käyttää usein materiaalinaan myyttistä kuvastoa, ja se saattaa paitsi tehdä yhteiskuntamme myyttejä näkyväksi, myös toistaa niitä ilman selkeää kritiikkiä tai ironiaa.

This study discusses the editorial photo illustration in the context of a local newspaper. It focuses on fictive, constructed and digitally manipulated photographs as issue illustrations leaving out pen-and-ink drawings. The aim of this study is to investigate the functions and the production process of an editorial illustration in a local newspaper and to take a closer look at the published illustration as a part of a newspaper article. I'm especially interested in the process of how meanings are produced by photo illustrations. The research material consists of six case stories from my work as a photographer in the local newspaper Länsi-Uusimaa, and five published photo illustrations related to these stories. In these stories I review the brainstorming process of the making of an illustration and the effect of my personal experiences on these pictures. I also look into the cooperation between different newsroom members and the effect it has on the journalistic result. Published photo illustrations are analysed using the methods of semiotics. Important concepts in that context are: representation, syntagm, paradigm, metonym, metaphor, denotation, connotation and myth. Using these concepts I try to outline the meanings, values and views created and transferred by the pictures. My biggest inspiration in this is the myth criticism by Barthes. According to Barthes the myths of our society are well-established cultural meanings that are considered natural and taken for granted although they shouldn't be. In addition to the myth level of the photos I also reflect on different stereotypes found in the photo illustrations of my analysis. My scientific approach is thus autoetnographic but also based on semiotics. Photo illustrations are usually used in local newspapers when the topic is difficult to visualize although illustrations actually can be used to alter the character and reception of the article. The choice to use photographs for illustrative purposes in a local newspaper is sometimes based on the lack of graphic designers. The formation of meanings is never completely in the hand of the maker. The text connected to the photo can steer the interpretation, but the formation of the meanings is a huge complex with meanings in several layers and following each other. Also the viewers create their own interpretations that can't always be foreseen by the maker. The importance of self reflection comes up in the study — the illustrator needs to be aware of his or her own values and views since these so easily slip into the picture, often unconsciously. The photo illustration often uses the mythic imagery and can in addition to making the myths of our society visible also replay them without clear criticism or irony.
Description
Supervisor
Parantainen, Jyrki
Thesis advisor
Weselius, Hanna
Keywords
kuvituskuva, kuvajournalismi, sanomalehti, valokuva, rakennettu aihekuvitus, stereotyyppi
Other note
Citation