Multiple business actors in a built environment - A business model perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
99
Series
Abstract
Multiple business actors from different domains operate in immediate physical proximity on commercial sites like shopping centers. The business models of these actors are potentially connected through e.g. joint activities, complementary offerings or competitive dynamics. The built physical environment itself, including property owners' actions and various related changes and developments, affect the value creation and success of the actors involved. This master's thesis aims to study the business models of and business model connections between multiple actors involved in a shopping center, as well as the effects of various shopping center developments and environmental changes on these businesses' value creation. The literature review in this study addresses the concept of value based on marketing and general management literature, the business model concept as well as networks and networking between businesses and organizations. As a synthesis of this review, an integrated research framework is constructed for capturing business models regarding market(s), offering, organization and value network, as well as describing business model connections from the perspective of value exchange. Empirical data was collected by interviewing 10 organizations involved in Iso Omena shopping center in Espoo, Matinkylä Interview transcripts were analysed and interpreted utilizing the research framework. As distinct results of this study, business model exhibits presenting the operating logic of various actors involved in the shopping center are provided, as are descriptions of the connections between Iso Omena businesses, which were identified to exist in the dimensions of competitive dynamics, complementary offerings, customer attraction as well as cooperation and partnerships. Identified connections were mostly related to competitive dynamics and complementarities regarding offering or shopping center customer attraction in general. Independently organized collaboration between businesses was limited: mostly shops coordinate through the Association of Shopkeepers of Iso Omena responsible for e.g. joint marketing. Regarding the wider external environment, the most relevant other commercial locations nearby were identified, which were found to host many of the business actors involved in Iso Omena also. The single most significant Iso Omena -related development identified was the metro center expansion of the shopping center expected to be complete by 2015, which will potentially provoke store expansions, relocations, better perceived locations and e.g. opening hour extensions for some businesses, in addition to being expected to bring more customers to the shopping center overall. This master's thesis has developed a business model -oriented research approach to studying commercial environments and successfully utilized this approach in analysing Iso Omena shopping center, identifying the significant actors involved and modelling their business logic and connections. In addition to the research framework contribution, the results of this study provoke interesting specific topics for future research.

Kaupallisissa keskuksissa, kuten ostoskeskuksissa, eri alojen yritykset toimivat fyysisessä läheisyydessä. Näiden eri toimijoiden liiketoimintamallit ovat mahdollisesti yhteyksissä toisiinsa esimerkiksi jaettujen toimintojen, komplementaaristen tarjoomien tai kilpailudynamiikan kautta. Rakennettu ympäristö itsessään, mukaan lukien kiinteistön omistajien toimet sekä erilaiset ympäristön muutokset ja kehityssuunnat, vaikuttaa merkittävällä tavalla ympäristössä toimivien yritysten arvonluontiin ja menestykseen. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia kauppakeskuksessa toimivien yritysten liiketoimintamalleja, näiden yhteyksiä sekä erilaisten ympäristön muutosten vaikutuksia yritysten arvonluontiin. Työn kirjallisuuskatsaus käsittelee arvon käsitettä markkinointi- ja johtamiskirjallisuuden pohjalta, liiketoimintamallin käsitettä sekä verkostoja ja verkostoitumista yritysten ja organisaatioiden välillä. Tämän katsauksen synteesinä luodaan integroitu tutkimusviitekehys, minkä avulla pyritään kuvaamaan toimijoiden liiketoimintamalleja markkinoiden, tarjooman, organisaation sekä arvoverkoston kautta, sekä myös mallintamaan liiketoimintamallien yhteyksiä arvonvaihdannan näkökulmasta. Empiirinen data kerättiin haastattelemalla kymmentä Iso Omenan kauppakeskukseen Espoon Matinkylässä kytkeytynyttä organisaatiota. Haastattelulitteraatiot analysoitiin tutkimusviitekehystä hyödyntäen. Työn merkittävimmät tulokset sisältävät eri toimijoiden liiketoimintalogiikkaa havainnollistavat liiketoimintamallikuvat sekä kuvaukset yhteyksistä Iso Omenan yritysten välillä. Yhteyksiä tunnistettiin seuraavista dimensioista: kilpailudynamiikka, komplementaarinen tarjooma, asiakasvetovoima sekä yhteistyö ja kumppanuudet. Tunnistetut yhteydet liittyvät lähinnä kilpailudynamiikkaan sekä komplementaarisuuksiin tarjoomaan ja/tai yleisesti ostoskeskuksen asiakasvirtaan liittyen. Itsenäisesti organisoitu yhteistyö toimijoiden välillä on rajattua: enimmäkseen Iso Omenan yritykset koordinoivat yhteisiä toimintojaan yrittäjäyhdistyksen kautta, mikä on vastuussa esimerkiksi kauppakeskuksen yhteisestä markkinoinnista. Laajemmasta ulkoisesta ympäristöstä tunnistettiin läheisiä muita kaupallisia keskuksia, missä useilla Iso Omenan yrityksillä on myös toimipisteet. Merkittävin yksittäinen Iso Omenaan liittyvä tunnistettu muutos/kehityssuunta on kauppakeskuksen laajennus metrokeskuksen rakentamisen myötä, minkä odotetaan valmistuvan vuonna 2015. Metron tulon odotetaan aiheuttavan liikkeiden laajennuksia, muuttoja, parempaa suhteellista sijaintia kauppakeskuksessa sekä esimerkiksi aukioloaikojen laajennusta sen lisäksi, että sen odotetaan yleensä lisäävän kauppakeskuksen kävijämäärää. Tässä diplomityössä on kehitetty liiketoimintamalliorientoitunut lähestymistapa kaupallisten ympäristöjen tutkimiseen sekä onnistuneesti hyödynnetty tutkimusviitekehystä Iso Omenan kauppakeskusta koskien, tunnistaen ympäristön merkittävimmät toimijat sekä mallintaen näiden liiketoimintalogiikat ja yhteydet. Tutkimusviitekehyskontribuution lisäksi työn tulokset herättävät mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Ahola, Tuomas
Keywords
business model, liiketoimintamalli, connection, yhteys, actor network, toimintaverkosto, value, arvo, value creation, arvonluonti, shopping center, ostoskeskus, kauppakeskus
Other note
Citation