Virtasuuttimen materiaalinvalinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Koneenrakennuksen materiaalitekniikka
Mcode
Kon-67
Degree programme
Language
fi
Pages
111 s. + liitt. 43
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat MIG/MAG-hitsauksessa virtasuuttimen kulumisen käyttökelvottomaksi, mikä on näiden eri tekijöiden osuus ja miten tekijät vaikuttavat toisiinsa. Kokeissa keskityttiin hitsaamiseen korkeilla virrantiheyksillä, ja alempien virta-alueiden kulumista selvitettiin aikaisempien tutkimusten perusteella. Kirjallisuudessa esiintyy toisistaan eriäviä käsityksiä loppuun kulumisen syistä. Ristiriitaiset tulokset voidaan selittää, mikäli oletetaan suuttimien kulumisen olevan erilainen ilmiö korkeilla ja matalilla virrantiheyksillä. Myös tämän työn kokeiden tulokset tukevat tällaista lähestymistapaa. Alhaisilla hitsausvirroilla kulumista määrää suutinmateriaalin abrasiivinen kuluminen, jota korkean lämpötilan aiheuttama pehmeneminen ja sähkövirran aiheuttama elektroerosiivinen kuluminen tehostavat. Korkeilla hitsausvirroilla suuttimien toiminta lakkaa ilmeisesti tukkeutumien ja seinämäpinnan vaurioitumisesta johtuvien virransiirto- ja langankulkuhäiriöiden takia. Myös tällöin lämpötilalla on suuri merkitys, mutta ei materiaalia pehmentävän vaan materiaalin pintaominaisuuksia muuttavan vaikutuksensa takia. Elektroerosiivisella kulumisella on korkeilla hitsausvirroilla hitsattaessa vielä suurempi merkitys kuin alhaisilla virroilla, koska se vaurioittaa materiaalin sileää pintaa ja luo siten edellytyksiä tukkeutumien synnylle. Suuttimen kulumisen kannalta erittäin merkittäviksi havaittiin käytetyn lisäainelangan laatu ja suuttimen käyttölämpötila. Tulosten perusteella suutinmateriaalien kehittämisessä kannattaisi tutkia kupariseoksia, jotka pystyvät säilyttämään ehjän ja tarttumista hylkivän pinnan, vaikka liukukosketuksessa olisi suuri virrantiheys ja materiaalin lämpötila on lähellä sulamispistettä. Häiriöttömän MIG/MAG-hitsauksen kehittämisessä vähintään yhtä tärkeitä ovat hyvälaatuiset lisäainelangat ja mahdollisimman tehokas virtasuuttimen ja koko hitsauspolttimen jäähdytys.
Description
Supervisor
Hänninen, Hannu
Thesis advisor
Helenius, Asko
Keywords
Other note
Citation