"Trust but verify": Translation of employee empowerment as a Western organisational practice into the Russian context

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph)
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
185
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 217/2016
Abstract
The purpose of this dissertation is to provide an in-depth understanding of how employee empowerment as a foreign organisational practice is translated and made sense in the Russian context. Employee empowerment is a value-infused organisational practice that emphasises granting employees autonomy for completion of their tasks. As empowerment has been found to enhance the performance, well-being and positive attitudes of employees, many multinational companies (MNCs) consider important to transfer it across borders, also to Russia. However, the Russian values which emphasise managerial superiority and employee obedience, contradict with the underlying values of empowerment. The study is a qualitative, embedded single-case study of a Finnish MNC operating in six cities in Russia. The data set consists of personal interviews with 100 Russian managers, employees and Finnish expatriates as well as documentary material. The study draws on Scandinavian institutionalism, a form on new institutionalism, which highlights translation and sensemaking when practices travel across borders. When making sense of empowerment, the interviewees used proverbs, which focused on key themes associated with empowerment such as trust, control, showing initiative, and attitude towards mistakes. The study identifies the use of proverbs as a means to make sense of and translate the practice to render it locally meaningful as well as a means for theorising about the phenomenon. It highlights the role of actors who used proverbs in order to explain their view and to express the difference and tension between the Western and Russian understanding of empowerment. The study identifies how interviewees used proverbs in different ways and hence demonstrates the importance of proverbs in explaining Russian culture and worldview.The study provides a reconceptualization of employee empowerment in Russia and defines empowerment as an activity when employees impact their goals, demonstrate autonomy in implementing tasks and in making decisions about their work as well as show initiative under manager's control. The study shows that in Russia employee empowerment is characterised by the control of the manager in order to support the employee and prevent possible mistakes. Mistakes are punished as the learning takes place through punishments. The study uses a novel approach in international business research by using proverbs as a methodological tool to analyse the data. As proverbs express the cultural, historical and institutional characteristics of a nation, they provide an emic approach to study different cultural and institutional contexts.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten henkilöstön osallistaminen ja vastuun antaminen työntekijöille, mitä tässä tutkimuksessa kutsutaan henkilöstön vastuullistamiseksi, toteutuvat Venäjällä. Useat länsimaiset monikansalliset yhtiöt haluavat edistää henkilöstön vastuullistamista ulkomaisissa tytäryhtiöissään, koska sen on todettu lisäävän työntekijöiden suorituskykyä, hyvinvointia sekä positiivista suhtautumista työtä kohtaan. Kun henkilöstön vastuullistamista edistetään Venäjällä, paikalliset arvot, jotka korostavat esimiehen ylemmyyttä ja alaisen kuuliaisuutta, ovat kuitenkin ristiriidassa henkilöstön vastuullistamisen taustalla olevien arvojen kanssa. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus suomalaisesta monikansallisesta yhtiöstä, joka toimii kuudessa kaupungissa Venäjällä. Tutkimusianeisto koostuu sadan venäläisen esimiehen, alaisen ja suomalaisen ekspaatin henkilökohtaisista haastatteluista sekä lukuisista asiakirjoista. Tehdessään vastuullistamista ymmärrettäväksi itselleen haastateltavat käyttivät sananlaskuja, jotka keskittyivät vastuullistamiseen liittyviin avaintermeihin, kuten luottamus, kontrolli, aloitteet ja suhtautuminen virheisiin. Tässä tutkimuksessa sananlaskut olivat yhtäältä keino haastateltaville tehdä käytäntö paikallisesti ymmärrettäväksi, sekä toisaalta keino tutkijalle teoretisoida ilmiöstä. Haastateltavat käyttivät sananlaskuja selittääkseen näkemyksiään sekä ilmaistakseen eron ja jännitteen länsimaisen ja venäläisen käsityksen välillä. Tutkimuksessa havaittiin useita eri tapoja käyttää sananlaskuja, mikä osoittaa sananlaskujen tärkeyden venäläisen kulttuurin ja maailmankuvan ymmärtämisessä. Tutkimus määrittää työntekijän vastuullistamisen Venäjällä toimintana, jossa työntekijä vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa, osoittaa itsenäisyyttä työtehtävien hoitamisessa ja työtehtäviin liittyvien päätösten tekemisessä sekä on aloitteellinen esimiehen kontrollin alaisuudessa. Tutkimus osoittaa, että Venäjällä tunnusomaista on esimiehen jatkuva kontrolli, minkä tavoitteena on työntekijöiden tukeminen ja virheiden välttäminen. Venäjällä virheistä oppiminen tapahtuu rangaistusten kautta. Tutkimuksessa käytetään sananlaskuja kieleen pohjautuvana menetelmänä analysoida tutkimusaineistoa, mikä on aivan uudenlainen tapa tutkia kansainvälistä liiketoimintaa. Koska sananlaskut heijastavat kunkin kansan kulttuurisia ja historiallisia piirteitä, ne tarjoavat emic-tason, eli kulttuurin sisältä lähtevän tavan tutkia erilaisia konteksteja. 
Description
Thesis advisor
Piekkari, Rebecca, Professor, Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Mihailova, Irina, Dr., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
Keywords
translation of practice, scandinavian institutionalism, employee empowerment, Russia, proverbs, HRM, organisaatiokäytännöt, henkilöstön vastuullistaminen, Venäjä, sananlaskut, henkilöstöhallinto
Other note
Citation