Developing Meat Supply Chain Social Responsibility and Transparency

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 95 s.
Series
Abstract
Corporate social responsibility (CSR) is becoming important for meat companies, as the public is starting to demand and value transparent, socially and environmentally sustainable behavior in the meat supply chain. The views of consumers concerning the topic have been actively researched, but the views of other customer segments have not received as much direct attention. Therefore, this study aims to investigate, how large food service operators - catering businesses, restaurant chains, wholesalers and public procurement units - address social and environmental issues in their meat procurement. The ultimate goal is to identify, how meat companies could serve these customers better by developing responsible practices and sharing information about their supply chains. The environment, product safety, nutritional responsibility, occupational welfare, animal health and welfare, local market presence and economic responsibility were identified from literature as the seven dimensions of CSR in meat supply chains. 12 representatives of different food service customers were then interviewed about how - or if - these dimensions are taken into account when buying meat. The main result is that the interviewed customers are both interested in and challenged by CSR in meat supply chains. Because the area is quite new and complicated, there is a gap between their level of interest and observed current procurement practices. The procurement criteria that exist regarding the different dimensions of CSR are mainly moderate or loosely defined minimum requirements. Implications for meat companies are that they should be active in shaping the future of the area, and in helping food service customers to find easy, understandable and communicable ways of evaluating CSR issues when buying meat. Limitations of this study include focusing on only one group of stakeholders and one country. Future research could focus on small food service customers and other countries.

Liiketoiminnan vastuullisuudesta on tulossa tärkeä kysymys lihayhtiöille; yleisö on alkanut vaatia ja arvostaa läpinäkyvää, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa lihan toimitusketjussa. Kuluttajien näkemyksiä aiheesta on tutkittu aktiivisesti, mutta muiden asiakkaiden näkemykset eivät ole saaneet yhtä runsaasti suoraa huomiota. Niinpä tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka suuret food service -asiakkaat - henkilöstöravintolayritykset, ravintolaketjut, tukkuliikkeet ja julkiset hankintayksiköt - ottavat sosiaaliset ja ympäristökysymykset huomioon lihahankinnassaan. Perimmäisenä tavoitteena on selvittää, kuinka lihayhtiöt voisivat palvella näitä asiakkaita paremmin kehittämällä vastuullisia toimintatapoja ja jakamalla tietoa toimitusketjuistaan. Ympäristö, tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten hyvinvointi, paikallisuus ja taloudellinen vastuullisuus tunnistettiin kirjallisuudesta seitsemäksi vastuullisen liiketoiminnan ulottuvuudeksi lihan toimitusketjuissa. Sen jälkeen 12:n eri food service -asiakkaan edustajia haastateltiin sen selvittämiseksi, miten - jos mitenkään - nämä ulottuvuudet otetaan huomioon lihaa hankittaessa. Keskeisin tulos on, että lihan toimitusketjun vastuullisuus herättää kiinnostusta ja aiheuttaa haasteita haastateltujen asiakkaitten joukossa. Koska alue on melko uusi ja monimutkainen, havaitut nykyiset hankintakäytännöt eivät vastaa asiakkaiden kiinnostuksen tasoa. Käytössä olevat hankintakriteerit lihan toimitusketjun vastuullisuuden eri ulottuvuuksien arviointiin ovat pääasiassa maltillisia tai löyhästi määriteltyjä minimivaatimuksia. Lihayhtiöille tutkimustulokset merkitsevät, että niiden tulisi olla aktiivisesti muokkaamassa alueen tulevaisuutta ja auttaa food service -asiakkaita löytämään helppoja, ymmärrettäviä ja helposti viestittävissä olevia tapoja arvioida vastuullisuuskysymyksiä lihahankinnassa. Tutkimuksen rajoitteita ovat keskittyminen ainoastaan yhteen sidosryhmään ja maahan. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita ovat pienempien food service -asiakkaiden näkemykset tutkimusalueesta ja tilanne muissa maissa.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Nybäck, Pia
Keywords
vastuullinen liiketoiminta, lihan toimitusketju, läpinäkyvyys, hankinta, kestävä toimitusketjujen hallinta, corporate social responsibility, CSR, meat supply chain, transparency, food service, procurement, sustainable supply chain management
Other note
Citation