Porphyry ore body zonality for the mine planning in context of processing performance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-25
Department
Major/Subject
European Mining Course
Mcode
R3008
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
80+33
Series
Abstract
Mikheevskoye project is a porphyry Cu-Mo open pit mine located in Chelyabinsk region, Russia. Ore extraction started in 2011 and mineral processing started in late 2013. Mikheevskoye project is owned by the Russian Copper Company. This study examines the effect of hydrothermal alteration zonality and geometallurgical ore body zonality on the mine planning and plant feed quality forecast. The study was conducted at Russian business unit of Outotec, which operates part of the processing plant in Mikheevskoye project. The empirical part of the study was conducted in October 2013 - January 2014. Geological data for the study was obtained from Outotec office and Russian Copper Company geologists. Some geological data was collected through sampling campaign in the Mikheevskoye open pit. Additional data was gathered through the questionnaire which investigated how processing engineers working on site view the ore body. A questionnaire was distributed among Outotec and Russian Copper Company process engineers. The results revealed that mine scheduling based on the geometallurgical zoning is potentially possible and feasible in case of porphyry ore deposits. In this case, twelve geometallurgical zones were determined theoretically. Application of hydrothermal alteration zonality helped improve forecast feed grade quality. Based on the results of this study, it was recommended to conduct additional exploration drilling, evaluate the process performance of the samples retrieved in the drilling and to update the model developed in this study accordingly. One of the key findings of the study was estimation of the new payback time for the project on the basis of current market situation.

Mikheevskoye projekti on Venäjällä, Chelyabinskin alueella sijaitseva porphyry Cu-Mo malmin avolouhos. Malmilouhinta alueella alkoi vuonna 2011 ja rikastamon toiminta vuoden 2013 lopussa. Mikheevskoye malmiesiintymä ja rikastuslaitos ovat Russian Copper Companyn (RCC, Venäjän kupariteollisuus) omaisuutta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vesiliukenemisesta ja lämpötilagradientista syntyneiden muuttumisvyöhykkeiden sekä mineraalivyöhykkeiden (geometallurgiset) vaikutusta louhintasuunnitelmaan ja ennustettavaan rikastamon syötön laatuun. Tutkimusta toteutettiin Outotecin Venäjän alueyksikössä; sama Outotecin yksikkö vastaa vaahdotus- ja vedenpoistopiirin operoinnista Mikheevskoye projektissa. Tutkimuksen kokeellinen osuus toteutettiin lokakuussa 2013 – tammikuussa 2014. Geologinen tieto tuli Outotecin ja RCC:n geologeilta. Osa geologisesta tiedosta oli kerätty paikan päällä avolouhoksesta näytteenottokampanjan merkeissä. Lisätiedot kerättiin kyselyllä, joka tutkii prosessi-insinöörien ymmärrystä malmiesiintymän piirteistä. Kysely toteutettiin Outotecin ja RCC:n prosessi-insinöörien keskuudessa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että louhinnan suunnittelu perustuen mineraali- tai geometallurgisiin vyöhykkeisiin on mahdollista käytännössä ja on myös taloudellisesti kannattavaa porhyrymalmiesiintymissä. Tässä tapauksessa 12 teoreettista mineraalivyöhykettä oli otettu käyttöön. Vesiliukenemisesta ja lämpötilagradientista syntyneiden muuttumisvyöhykkeiden huomioon ottaminen auttoi tarkentamaan rikastamon syötteen laadun ennustetta. Tutkimuksen tulosten pohjalta suositellaan tuotantokairausten toteuttamista, niistä kerättyjen näytteiden analysointia prosessikäyttäytymisen osalta sekä tässä tutkimuksessa kehitetyn mallin päivittämistä ko. tulosten pohjalta. Tämän tutkimuksen yksi keskeisiä tuloksia oli uusi arvio projektin takaisinmaksuajasta nykyisten metallihintojen pohjalta.
Description
Supervisor
Rinne, Mikael
Thesis advisor
Lovén, Pekka
Meriläinen, Markku
Keywords
porphyry ore, geometallurgy, mineral processing, copper, Russia, hydrothermal alteration zonning, porphyry malmi, geometallurgia, rikastus, kupari, Venäjä, hydrotermiset muuttumisvyöhykkeet
Other note
Citation