Single page architecture as basis for web applications

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-08-24
Department
Major/Subject
WWW technologies
Mcode
IL3012
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
65
Series
Abstract
Content of the web has evolved from simple documents to rich and interactive applications. It has been predicted that, in the future, the vast majority of end user software will be built with web technologies, whereas binary programs will be limited to system software. In order to truly succeed, web applications have to overcome many challenges. Some of these challenges have been solved by single page architecture (SPA). Conventional web applications are rendered on the server and might use APIs (Application Programming Interface) to partially update the views. In SPA, the application is fully loaded at once and the business logic is transferred from the server to the client. This results in client-heavy applications, which communicate with the server through an API. The goal of this thesis is to evaluate single page architecture as a foundation for web applications. I will assess the challenges and advantages of the web as an application platform. I present the current web technologies and trends in development of single page applications. Moreover, I present three applications I built, which helped me to evaluate the significance of the architectural model. The study shows that single page architecture greatly simplifies the creation of application-like user interfaces, which results in enhanced user experience. I also found that HTML and web browser semantics hinder the development of web applications. The study of frameworks showed that SPA is suitable to mobile, tablet and desktop platforms.

Web oli syntyessään alusta yksinkertaisille dokumenteille, mutta pitää nykyään sisällään myös monimutkaisia ja interaktiivisia sovelluksia. Tulevaisuudessa suurimman osan loppukäyttäjien ohjelmistoista on ennustettu olevan webissä, kun taas binääriohjelmistot rajoittuisivat vain järjestelmätason ohjelmiin. Onnistuakseen web-sovellusten on ratkaistava monia haasteita. Yksisivuarkkitehtuuri tarjoaa ratkaisun osaan näistä haasteista. Perinteiset web-sovellukset sijaitsevat palvelimella ja voivat käyttää ohjelmointirajapintoja näkymien osittaiseen päivittämiseen. Yksisivusovellus ladataan kokonaan kerralla ja toimintalogiikka toteutetaan selaimessa palvelimen sijasta. Tämän vuoksi yksisivusovellusten toteutus on monimutkainen selaimessa ja kevyt palvelimella, sillä ne käyttävät pääasiassa vain palvelimen ohjelmointirajapintoja tiedonsiirtoon. Työn tarkoituksena on arvioida yksisivuarkkitehtuuria perustana websovelluksille. Arvion webin haasteita ja hyötyjä sovellusalustana. Esitän ajankohtaisia web-teknologioita ja kehityssuuntia yksisivusovellusten kehityksen kannalta. Lisäksi esitän kolme tekemääni sovellusta, jotka auttoivat arvioimaan yksisivuarkkitehtuurin merkittävyyttä. Työn tulokset osoittavat, että yksisivuarkkitehtuuri helpottaa merkittävästi sovellus-tyylisten käyttöliittymien rakentamista, mikä puolestaan johtaa parempaan käyttökokemukseen. Johtopäätöksenä todettiin lisäksi, että sekä HTML:n että web-selaimen semantiikka hankaloittavat web-sovellusten kehitystä. Yksisivusovellusten tekemiseen suunniteltujen ohjelmistokehyksien tutkiminen osoitti yksisivuarkkitehtuurin sopivan sekä mobiili-, tablet- että työpöytäsovellusalustoille.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Kleimola, Jari
Keywords
yksisivuarkkitehtuuri, web-sovellus, JavaScript, AJAX, REST, AngularJS
Other note
Citation