Improving voltage regulation in the Finnish main grid

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Tässä työssä on tutkittu kantaverkon jännitteensäädön ohjausmenetelmien kehittämistä. Työ jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkitaan Suomen kantaverkon verkkovahvistusten vaikutusta jännitteensäätöön. Verkkoa vahvistetaan ja uusia tuotantolaitoksia rakennetaan jatkuvasti. Työssä on tutkittu vuoden 2012 verkkoa. Tavoitteena on löytää ennakolta verkkovahvistusten tuomat mahdollisuudet ja ongelmakohdat. Verkon kehittyessä täytyy jännitteensäätäjien asetteluja muuttaa. Suomen sähkönkulutuksen kasvu ja siirtotilanteet voivat lisätä sähkönsiirtoa kantaverkossa. Työssä on myös tutkittu kasvaneiden sähkönsiirtojen vaikutusta loistehokulutuksen kasvuun ja sitä kautta alueiden jännitteisiin. Työn loppuosan tavoitteena on tutkia jännitteensäädön kehityssuuntia. Työssä käsitellään uusia kaukoaseteltavia jännitteensäätäjiä ja niiden tuomia mahdollisuuksia ja hyötyjä kantaverkon jännitteensäätöön. Työn lopuksi esitellään uusi jännitteensäätömalli kantaverkon jännitteensäätöön, joka käyttää hyväkseen kaukoaseteltavia jännitteensäätäjiä.
Description
Supervisor
Haarla, Liisa
Thesis advisor
Itäpää, Aila
Keywords
voltage regulation in the finnish main grid, kantaverkon jännitteensäätö, voltage regulator, jännitteensäätäjä, reactive power, loistehotase
Other note
Citation