Internetin sisällönjakelu kaksipuolisena markkinana

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[9] + 68
Series
Abstract
Sisällön määrä kasvaa Internetissä ja nykyisen Internetin kyky skaalautua Internetin kapasiteetin kasvavaan kysyntään on epäselvä. Tämän selvittääkseen lukuisia tutkimuksia tulevaisuuden Internetistä on käynnistetty, mukaan lukien tietopohjainen verkko (information networking). Tämä työ hyödyntää arvoverkkoja ja kaksipuolisten markkinoiden teoriaa selittämään nykyiset ja ennustamaan tulevaisuuden markkinarakenteet Internet sisällönjakelussa. Rakennettuja arvoverkkoja ja SWOT analyysia käytetään eri sisällönjakelumallien vertailemiseen; asiakas-palvelin-, CDN- ja CCN-malli. Lisäksi, tietopohjaisen verkon (CCN) markkinapotentiaalia tutkitaan. Neljä kaksipuolista markkinaa on tunnistettu Internetin yhteyskerroksella tässä työssä ja kaksipuolinen analyysi ennustaa CDN:n ja palvelutarjoajien kasvamista. Toisaalta sisällöntarjoajien määrää odotetaan laskevan kaksipuolisen markkinan analyysin perusteella. Arvoverkkoanalyysi osoittaa, että CDN ja CCN mallit vähentävät pääsyverkon tarjoajien liikennettä muiden tarjoajien verkkoihin (off-net liikenne). Jos pääsyverkon tarjoajien off-net liikenne vähenee huomattavasti, CCN mallilla voi olla markkina-arvoa. Sisällönjakelumalleille laadittujen arviointikriteerien perusteella tehty SWOT analyysivertailu osoittaa, että useimmat sidosryhmät arvostavat CDN ja CCN malleja kun taas sisällöntarjoaja selvästi suosii CCN mallia. Tulokset ovat arvokkaita, koska ne tunnistavat tarpeen tehdä lisätutkimusta tietopohjaisen verkon liiketoimintamalleista ja toteutettavuudesta.

The amount of content is increasing in the Internet but the current Internet's ability to scale with the growing demand for Internet capacity is unclear. To determine this, various studies on the future of the Internet have been initiated; including studies on information networking. This work utilises value networks and the two-sided market theory in explaining the current and predicting the future market structure of Internet content delivery. The formulated value networks and SWOT analysis are used for comparing the different content delivery models; the client-server model, Content Delivery Networks (CDNs) and the Content Centric Network (CCN) model. In addition, the market potential for information networking (CCN) is investigated. Four two-sided markets in the Internet interconnection layer are identified in this work and the two-sided analysis predicts the consolidation of CDNs and Internet service providers (ISPs). However, the number of content providers is expected to rise based on the two-sided market analysis. The value network analysis shows that the CDN and CCN models reduce off-net traffic compared to the client-server model for Internet access providers (IAPs). If the off-net cost for IAPs is reduced significantly, the CCN model may have a business case. The SWOT analysis comparison based on the formulated evaluation criteria for content distribution models concludes that most stakeholders prefer CDN and CCN models, whereas the content provider clearly favours CCN. The results are valuable in recognising the need for further research on the information networking's business model and the feasibility of implementation.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Levä, Tapio
Keywords
two-sided markets, future Internet, CCN, CDN, client-server model, value networks, SWOT, kaksipuoliset markkinat, tulevaisuuden Internet, CCN, CDN, asiakaspalvelin malli, arvoverkot, SWOT
Other note
Citation