Blogien kertomaa - blogi oppimisen tilana kuvataideopetuksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
74 + 11
Series
Abstract
Opinnäyte käsittelee blogien käyttöä kuvataideopetuksessa ja perustuu lukuvuonna 2009–2010 Tampereella 7. luokalla 16 oppijalle järjestettyyn TaiKaa!-hankkeen kuvataideopetuksen opetuskokeiluun, jossa tekijä toimi tutkijana ja blogityöskentelyn ohjaajana. Nuoret elävät sosiaalisen median kyllästämässä yhä kuvallistuneemmassa maailmassa ja on tärkeää kytkeä tämä maailma pedagogisesti mielekkäästi osaksi kuvataideopetusta. Kuvataideopetuksen tavoitteissa nuorten omia kuvakulttuureja tulisi käyttää opetuksessa työskentelyn lähtökohtana. Näiden kuvakulttuurien näkyväksi tekemiseksi, työ etsii sopivaa esittämisen ja oppimisen tilaa blogiympäristöstä. Hankevuodesta kerättiin moninainen aineisto laadullisen tapaustutkimuksen otteella, jossa oli osallistuvan toimintatutkimuksen piirteitä ja missä tekijä toimi monessa eri roolissa. Kerättyä aineistoa tarkastellaan lähihistorian arkistoaineistona nykyhetkestä käsin katsottuna. Analysoitavaksi aineistoksi rajautui 16 oppijan blogien postaukset (N=147) ja kuvat (N=545), tuntikyselyt sekä tekijän oman Silta blogin kommentoinnit. Tekijä osallistui lähes kaikille hanketunneille, mikä antoi hyvät edellytykset analysoida oppijoiden julkaisemia kuvia sisällönanalyysin avulla ja kytkeä ne työskentely- ja oppimistilanteisiin. Opinnäytteen tavoitteena on vastata asetettuun tutkimuskysymykseen: Miten blogi voi toimia oppimisen tilana kuvataideopetuksessa? Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu kolmiportaisesta teorian ja käytännön välisestä yhteydestä, jossa oivaltava oppiminen muodostaa teoriapohjan, OPS 2014 peilauspinnan ja blogit käytännön tason. Sisällönanalyysi oppijoiden blogeissaan julkaisemista kuvista osoitti, että kuvista yli puolet (346 kpl) oli kuvattu hanketuntien ulkopuolella, vapaa-ajalla, joten blogityöskentely antoi mahdollisuuden informaalille oppimiselle, josta muodostui yksi kantava teema opinnäytteessä. Päätuloksina nähdään, että blogit tarjoavat oppimisen tilan, näkyvyyden oppijoiden omille kuville sekä heidän informaalille kuvalliselle toiminnalle. Blogit tarjosivat oppijoille tasa-arvoistavan toimimisen tilan, jonne luokkahuoneiden sosiaaliset asetelmat eivät siirtyneet sellaisenaan. Kommentointi blogeissa mahdollisti dialogin syntymisen oppijoiden, blogiohjaajan ja muiden verkossa olleiden kesken. Lisäksi muutamat oppijat olivat vieneet myös muiden oppiaineiden sisältöjä blogiinsa ja laajentaneet blogia omatoimisesti kuvataideopetuksen ulkopuolelle. Opinnäytteen perusteella voidaan suositella henkilökohtaisten blogien ottamista osaksi kuvataideopetuksen käytäntöjä. Bloggaaminen edistää oppijan itsereflektointia, mahdollistaa vertaistuen ja kommentoinnin sekä tarjoaa ohjaavalle opettajalle näkymän oppijan oppimisprosessiin, sen tukemista ja arviointia varten. Bloggaaminen näyttää ohjaavan oppimista OPS2014 viitoittamaan laaja-alaisen osaamisen suuntaan. Blogit tulee pitää oppijoiden autonomisena tilana, jossa opettajan rooli on asettua oppijana tukevaksi, ei määrääväksi hahmoksi. Tärkeänä huomioitavana asiana on huolehtia valitun blogiohjelmiston toimivuudesta, jotta työskentely saa suotuisan vastaanoton oppijoilta. Kymmenen vuotta sitten blogiohjelmistoissa oli vielä paljon parannettavaa eikä käyttöliittymät olleet suomenkielisiä, tänään tilanne on toinen ja mahdollisuudet siksi paremmat blogien hyödyntämiseksi kuvataideopetuksessa.

This thesis discusses the usage of blogs in visual arts education based on a teaching experiment conducted during the schoolyear 2009–2010 in Tampere, Finland for 7th grade learners as part of the “TaiKaa!” program, where the writer acted as a researcher and instructor for educational blogging. The youth of today live in a world engulfed with social media and full of imagery. It is important to tie this reality in a pedagogically meaningful way to visual arts education. As part of the learning objectives of visual arts education in Finland, the visual cultures of youth are expected to be used as a basis for the art works created at school. This thesis attempts to find a space of representation and learning for the visual cultures of youth in blogs. Diverse material was collected from the experiment using the methodology of a qualitative case study with features of participatory action research in which the author worked in multiple roles. The material is examined as archival material of recent history, studied from the present point of view. The material to be analyzed was restricted to the posts (N=147) and images (N=545) of the 16 blogs of the learners, class inquiries and the author’s own “Silta” blog’s comments. The purpose of the thesisi was to answer the research question: How can a blog function as a learning space in visual arts education? The theoretical framework of the thesis consists of a three-level model between theory and practice, where insightful learning forms the theoretical basis, the OPS 2014 national curriculum a mirroring surface and blogs the practical level. The content analysis of the images published by the learners in their blogs showed that more than half of the images (346) were taken outside school hours, so blogging provided an opportunity for informal learning, which became one of the main themes of the thesis. The main results are that blogs provide an online learning space, an overview into the learners’ own images, and to their informal artistic activities. The blogs also provided learners with an equalizing space to which the social roles of classroom activities did not have an effect. Commenting on blogs allowed for dialogues between learners, the blogging guide, and others online. In addition, a few learners had also expanded the of their blogs with content from other school subject classes. Based on the thesis, setting up personal blogs for learners can be recommended to be incorporating into visual arts teaching practices. Blogging promotes the learner’s self-reflection, enables peer support and commenting, and provides the guiding teacher with a view into the learner's learning process to support and evaluate it. Blogging seems to guide learning in the direction of the broad-based competences mentioned in the national OPS2014 curriculum and supports as a practice the realization of these goals. Blogs should be seen as the learners’ own autonomous space, where the role of the teacher is to establish themselves as a supporting, not dominant, character in the learner’s own space. An important thing to consider is to ensure that the selected blogging software works properly, so that the blog work gets a favorable reception from the learners. Ten years ago, there was still a lot of room for improvement in blogging software and the user interfaces had not been translated into Finnish. Today the situation is different, and the possibilities are therefore better than before for utilizing blogs in visual arts education.
Description
Supervisor
Tuovinen, Onni
Thesis advisor
Pusa, Tiina
Keywords
kuvataidekasvatus, informaali oppiminen, yläkoulu, verkko-ohjaus, opetuskokeilut, oppimisympäristö, blogi, valokuvaus
Citation