Miksi suunnittelet fontin? – Kirjainmuotoilun perustelun merkittävyys

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteen ja median kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Tässä kandidaatin opinnäytetyössä tutkitaan typografiaa, kirjainmuotoilua ja sitä miksi fontteja suunnitellaan sekä suunnittelen kirjaintyypin. Pyrkimyksenä ei ole löytää täydellistä vastausta, vaan ennemminkin esitellä erilaisia ratkaisuja, joilla perustella uuden fontin suunnittelemista, sekä kysymyksiä, joiden avulla tehdä päätöksiä. Tutkielmassa keskitytään suunnittelutyön perustelemisen merkityksen lisäksi typografian sanastoon ja sen murrokseen sekä sans-serif–kirjaintyyppeihin. Produktio on kirjaintyyppi, joka perustuu vanhaan ennestään digitoimattomaan kirjaintyyppiin. Tutkielmassa tutkitaan typografisen sanaston eri tulkintoja, määritellään fontti-sanan tarkoitus, käydään läpi erilaisia tapoja, joilla suunnitella kirjaintyyppi sekä, miten eri typografian ammattilaiset näkevät kirjainmuotoilun tänä päivänä. Tutkielma ei kuitenkaan käy läpi niitä käytännön tarpeita, joihin fontteja edelleen suunnitellaan, kuten esimerkiksi kommunikointi, kielten säilyttäminen ja saavutettavuuden kehittäminen, vaan keskittyy vastaamaan kysymykseen suunnittelijan näkökulmasta. Perehtyessä kirjaintyyppien luokitteluun sekä sen haasteisiin havaitaan, että uudelle luokittelujärjestelmälle on tarvetta, kun taas typografian murrokseen sekä sen nykytilanteeseen tutustuessa todetaan suunnittelutyön tapahtuvan nykyään paljon näytöltä näytölle eikä juurikaan enää paperille. Tutkielmassa avataan myös sans-serif–kirjaintyyppien historiaa ja jaottelua. Produktio on kirjaintyyppi, jonka keskeisimpänä lähdeaineistona ovat vanhat saksalaiset Schelter & Giesecken suunnittelemat kirjaintyypit Navarra, Washington ja Columbus. Mitään näistä kolmesta ei ole koskaan digitoitu. Produktio tasapainottelee oman tulkinnan ja vanhan säilyttämisen välillä keskittyen kuitenkin luomaan uutta eikä vain kopioimaan vanhaa. Produktion avulla on tarkoitus löytää tapa suunnitella, joka perustelee kirjainmuotoilutyötä sekä suunnittelijalle itselleen kuin yleisöllekkin. Lopputulos vastaa hyvin tavoitteita kirjaintyypin suunnittelemisesta tavalla, joka on perusteltua, avointa ja kiinnostavaa. Perustelu työlle tulee pitkälti oppimisen ja luomisen tarpeesta, mutta myös tarpeesta säilyttää vanhoja kirjaintyyppejä. Opinnäytteessä tutkitaan typografiaa, sen murrosta sekä erityisesti nostetaan esiin avoimuuden tärkeyttä suunnittelussa. Lopputuloksena on, että kirjaimia voi suunnitella suunnittelun ilosta, mutta erittäin olennaista on olla avoin niin suunnitteluprosessistaan kuin sen taustoista ja intentioista. Kyseessä oleva toiminta edistää niin typografiaa kuin yleisemmin graafista suunnittelua ja on siksi hyvin tärkeää. Työn jälkeä tärkeämpi merkittävyyden mittari on suunnittelijan kyvykkyys perustella sekä sanallistaa suunnitteluprosessi ja sen lopputulos.
Description
Supervisor
Kortteinen, Tuomas
Thesis advisor
Lotvonen, Heikki
Keywords
visuaalisen viestinnän muotoilu, typografia, kirjainmuotoilu, fontit, kirjaintyypit, sans-serif
Other note
Citation