Viherkattojen hyödyntäminen kaupunkialueiden hulevesien hallinnassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Hulevesien hallinta on noussut maisema-arkkitehtuurissa keskeiseksi kysymykseksi erityisesti tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla, ja ilmastonmuutoksen myötä hulevesien hallinnan merkityksen odotetaan kasvavan entisestään. Tässä tutkielmassa selvitän millaisia mahdollisuuksia erilaiset viherkatot tarjoavat hulevesien hallintaan, ja mitkä tekijät vaikuttavat näihin mahdollisuuksiin. Tutkielma on toteutettu kirjallisuustutkimuksena, jossa olen keskittynyt pääosin kansainväliseen, tieteellisissä lehdissä julkaistuun tutkimuskirjallisuuteen. Tutkielmassa käyn ensin läpi kaupunkialueilla muodostuvien hulevesien syntymekanismeja sekä niiden aiheuttamia ongelmia niin kaupunkialueiden kuin valuma-alueidenkin näkökulmasta, ja esittelen muun muassa hulevesien muodostumisen kannalta olennaisen vettä läpäisemättömän pinnan käsitteen. Tämän jälkeen käsittelen viherkattoja yleisellä tasolla käyden läpi erilaisia viherkattojen tyypittelyjä sekä viherkattojen monia positiivisia vaikutuksia kaupunkialueilla, niin luonnon kuin ihmisenkin näkökulmasta. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan viherkattojen hulevesien hallinnassa hyödynnettäviä ominaisuuksia, veden- ja saasteiden pidätyskykyä, ja niihin vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä. Lopuksi muodostan käsittelemästäni kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta johtopäätöksiä ja tarkastelen niitä suhteessa suomalaiseen tutkimuskenttään sekä Suomen ilmasto-oloihin, ja kartoitan myös mahdollisia jatkotutkimuskysymyksiä. Viherkattojen hyödyntäminen hulevesien hallinnassa on aihe, joka tulee vastaan niin maisema- arkkitehtuurin opinnoissa kuin alan ammattilaisten välisissä keskusteluissakin. Selkeää konsensusta niiden todellisesta hyödyllisyydestä ei kuitenkaan vaikuta olevan. Tämä tutkielma toimii hyvin ainakin osittaisena vastauksena tähän tarpeeseen. Suomalaisen tutkimuksen vähäisyyden takia tutkielmassa aihetta käsitellään pääosin kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuen, mikä on otettava huomioon sovellettaessa tuloksia suomalaiseen kontekstiin. Tutkielmassa myös tunnistetaan Suomeen sijoittuvan viherkattoja ja niiden hulevesien hallintaan liittyviä ominaisuuksia käsittelevän tieteellisen tutkimuksen tarve.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Keywords
maisema-arkkitehtuuri, viherkatot, hulevedet, kaupunkialueet, veden kierto, vettä läpäisemättömät pinnat
Citation