Toimistokiinteistöjen ylläpidon yleinen laatuauditointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-11-23
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
71 + 53
Series
Abstract
Kiinteistöpalveluhankintojen keskeinen ongelma on ostettavan palvelun määrittäminen ja sen sopimuksen aikaisen laadun todentaminen objektiivisella ja vertailukelpoisella tavalla. Kiinteistöjen omistuksen keskittyessä ydinliiketoiminnan ulkopuolelle, kiinteistöpalveluhankinnat lisääntyvät ja ongelma laajenee. Kiinteistöpalveluiden laadun mittaamiseen ei ole standardoitua alalla yleisesti hyväksyttyä ja käytössä olevaa menetelmää. Tässä diplomityössä tutkimuksen päätavoitteena on kehittää olemassa olevien laatuauditointimenetelmien pohjalta toimistorakennuksille standardoitu laatuauditointityökalu. Työkalu antaa auditoitavalle kohteelle objektiivisen ja vertailukelpoisen tuloksen. Tulos ilmaisee virheettömyysprosentin ja auditoinnin kattavuuden. Läpinäkyvyyden takaa tilojen ja hallittavien kokonaisuuksien sekä laatukysymysten painoarvottaminen. Laatuauditointityökalun kehittäminen vaatii ymmärrystä kiinteistöpalveluiden erityispiirteistä, suoritusten mittaamisesta ja erityisesti laadusta. Kiinteistöpalveluiden yleisten laatuvaatimusten valitseminen laatukysymysten perustaksi mahdollistaa työkalun käyttämisen eri kiinteistöstrategian omaavissa yrityksissä. Erilaisissa toimistokiinteistöissä toimivan ja vertailukelpoisia tuloksia antavan työkalun terminologian on oltava alalla yleisesti hyväksyttyä. Tutkimuksen tuloksena luodussa kiinteistöpalveluiden yleisiin laatuvaatimuksiin perustuvassa laatuauditointityökalussa pystytään auditoijan subjektiivinen vaikutus minimoimaan. Mikäli työkalu otetaan laajasti käyttöön, tarjoaa se mahdollisuuden kerätä vertailukelpoista ja objektiivista dataa eri toimistojen ylläpidon laadusta. Tämä tarjoaa palveluntuottajalle mahdollisuuden osoittaa todistetusti tuottamansa laatutason. Vertailukelpoinen data parantaa tilaajan laatutietoisuutta ja laadunvalvonnan mahdollisuuksia.

The strategic issues in real estate service acquisitions are to determine the quality of service prior and after purchase decision in objective and comparative way. When real estate ownerships focuses outside the core business, real estate service acquisitions increase and issues expand. There is no existing standard generally approved and used method in real estate service quality measurement. In this thesis the main goal is to develop a standardized real estate service quality audit tool for office buildings based on existing quality audit methods. The tool provides objective and comparable results which states accuracy and coverage of the audit. The weight in quality questions, facilities and managed ensembles provides transparency of the tool. Developing a functional quality audit tool demands comprehension and understanding of special characteristics of real estate services, performance measurement and particularly knowledge of quality. Choosing the general quality demands of real estate services for the base of quality questions enables the usage of the tool in office buildings with various management strategies. The terminology of the tool is generally approved in the industry in order to provide comparable results in various office buildings. Subjectivity of the auditor is minimized in usage of this audit tool as a result of this study. In case the tool is put widely into operation it provides the possibility to collect comparable and objective data of the office maintenance quality in different buildings. The tool gives service provider the possibility to prove quality standards of the services offered. Comparable data improves the quality knowledge and control of the property owners.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Muukkonen, Aleksi
Keywords
kiinteistönhoito, laatumittari, auditointi, laadunhallinta
Other note
Citation