Miksaaminen – Taidetta vai tekninen suoritus? Loppumiksaus ja sen merkitys elokuvanteon prosessissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Tutkin työssäni miksaajan työnkuvaa ja roolia elokuvan työryhmässä. Selvitän elokuvan loppumiksaamiseen liittyviä työvaiheita, miksauksessa tehtäviä päätöksiä ja niiden perusteluja sekä näiden merkitystä elokuvanteon prosessissa. Tarkastelen myös teknologisen kehityksen myötä muuttuvia työnkuvia suhteessa historiaan ja nykytilanteeseen. Sanoilla "miksaus" ja "miksaaminen" viittaan pääasiassa elokuvatuotannon lopussa tehtävään loppumiksaukseen. Loppumiksaus on äänisuunnittelun viimeistelyvaihe, jossa erillisinä valmistellut äänielementit miksataan yhteen siten, että niistä muodostuu elokuvan lopullinen ääniraita. Elokuvan ääniraita koostuu kolmesta pääelementistä: dialogista, tehosteäänistä ja musiikista. Ennen loppumik-sausta äänimateriaali valmistellaan, kootaan yhteen ja esimiksataan. Loppumiksauksessa äänielementtejä valikoidaan hetki hetkeltä pyrkien siihen, että kokonaisuus palvelee kerrottua tarinaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Miksauksen tavoitteena on saada kuva ja ääni toimimaan saumattomasti yhdessä niin, että lopputuloksena on esityskelpoinen kokonaisuus. Elokuvan äänimiksaus on kokonaisuutena aina uniikki ja kuvaan sidottu. Oikeanlaisen miksauksen tekemiseen ei ole yksiselitteistä ohjetta: miksaaminen toteutetaan elokuvakohtaisesti käsityönä. Miksauksessa tehtävät päätökset voivat nojata tietoon, intuitioon, tunteeseen tai erilaisiin teorioihin. Elokuvan miksaaminen vaatii laajaa taiteellista ja teknistä osaamista. Ilmaisullisten seikkojen lisäksi on hallittava eri esitysformaattien tekniset rajoitukset ja lainalaisuudet. Miksaajan rooli taiteellisen työryhmän jäsenenä vaihtelee maa-, tekijä- ja tuotantokohtaisesti. Aiemmin miksaaja oli elokuvaäänen ylin auktoriteetti. Teknologisen ja ilmaisullisen kehityksen myötä elokuvamiksaajan ja äänisuunnittelijan työnkuvat ovat lähentyneet toisiaan. Miksausajat ovat lyhentyneet muutoksen myötä. Vaikka elokuvan jälkitöissä käytetyn teknologian kehitys on jatkuvaa, taiteellisen työn tekijän ominaisuudet ja inhimilliset rajoitteet pysyvät samana. Teknologialla ei voida nopeuttaa taiteelliseen luomistyöhön tarvittavaa aikaa, ja ilman tarkkaan harkittua viimeistelyä osa elokuvan kokonaispotentiaalista jää saavuttamatta. Mikäli loppumiksauksessa saavutettavissa olevat hyödyt sisäistettäisiin tuotantosuunnitelmia tehessä paremmin, miksaukselle voitaisiin osoittaa nykyistä suurempi osuus tuotantobudjetista.

This Master's thesis studies the job description of a Re-recording Mixer and their role in a team of film makers. The thesis examines the different work stages related to the final mix, the decisions made during mixing, the reasoning behind these decisions and how they all affect the film making process. A further point of focus is how the technological progress affects and has changed the job description in through the decades. By the terms 'the mix' and 'mixing' I mainly refer to the final mix, ie. the last stage of the film making process. The final mix is the finishing stage of film sound design, during which the separately prepared sound elements are combined to form the film's final soundtrack. The soundtrack consists of three main elements: dialogue, effects, and music. Before the final mix, the sound material is prepared, assembled (together) and premixed as needed. During the final mix, these sound elements are selected moment by moment to form an end-product that appropriately supports the storyline. The main goal is for the picture and sound to work together seamlessly and to form a presentable product. The soundtrack of a film is always unique and tightly bound to the picture. There are no simple rules for making a right kind of mix: mixing is always done by hand specifically for the film in question. During mixing, decisions can be made based on knowledge, intuition, feeling, or different theories. Re-recording mixing requires a wide artistic and technical knowhow. As well as artistic matters, the mixer needs to be aware of the rules and technical limitations of the different presentation formats. The role of the re-recording mixer can vary by country, film maker, and production. The re-recording mixer used to be considered the highest authority of film sound. Progress in technological and artistic means has brought the work of re-recording mixer and sound designer closer together. These changes have also shortened the time allocated for the final mix. Even though the technological progress continues, the features and limitations of the individual doing the artistic work remain unchanged. Technology can't speed up the time required for artistic creative work, and without carefully considered final touches, part of the film's potential will remain unachieved. If the strong, positive benefits of the final mix were understood better diring production planning, the final mix would receive higher appreciation and a larger share of the budget could be allocated to the final mix.
Description
Supervisor
Koskinen, Pietari
Thesis advisor
Koskinen, Pietari
Keywords
elokuva, ääni, äänisuunnittelu, miksaus, loppumiksaus, taide
Citation