Puurakentamisen eri koulutusasteiden yhteistyön sekä yritysyhteistyön kehittäminen ja vertailu – Mitä opittavaa on saksan mallista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Puutuotetekniikka
Mcode
P3001
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
108+8
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, minkälaista yhteistyötä tarvittaisiin jo tutkintokoulu- tuksen aikana puukerrostalorakentamisen eri koulutusasteiden osaajien välillä, jotta tulevaisuu- dessa tieto kulkisi suunnittelupöydältä toteutukseen ja takaisin mutkattomasti siten että eri koulu- tusasteiden osaajat oppisivat paremmin ymmärtämään toisiaan ja kommunikoimaan keskenään jo koulutuksen aikana. Näin saataisiin aikaiseksi perusta kumuloituvalle oppimiselle koko rakenta- misen arvoketjussa. Toinen tavoite on selvitetään Suomen ja Saksan koulutusmallien eroja eri koulutusasteiden osaajien koulutuksen aikaisen yhteistyön suhteen sekä yritysyhteistyön suhteen. Kaiken kaikkiaan saksalainen koulutusmalli on monimutkaisempi kuin suomalainen koulutusmal- li. Puurakentamisen osalta Saksan ammattiopisto-, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolla on mahdollista opiskella puurakentamista laajemmin kuin Suomessa. Saksassa on laajemmin käytös- sä oppisopimusmallilla eli duaalimallilla käytävä ammatillinen koulutus kuin Suomessa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla Suomesta ja Saksasta valittujen esimerkkioppilaitosten edustajia yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja ammattiopistotasoilta (Suomessa: Aalto-yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Kouvolan seudun ammattiopisto Saksassa: Technische Universität München, Hochschule Rosenheim ja Bundesbildungzentrum des Zimmerer- und Aus- baugeverbes) . Suomessa haastateltiin myös muita koulutuksen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä. Molempien maiden haastattelujen perusteella eri koulutusasteiden välistä yhteistyötä, jossa saa- taisiin opiskelijat vuorovaikutukseen toistensa kanssa, voitaisiin toteuttaa erilaisilla konkreettisilla puukerrostalorakentamisen projekteilla tai yhteisillä kursseilla perusasioita oppien. Koulutuslai- tosten välillä yhteistyötä voisi olla, jotta opintosuunnitelmista saataisiin paremmin toisiinsa linkit- tyneitä kokonaisuuksia. Yritysyhteistyötä suomalaisilla esimerkkioppilaitoksilla on hyvin paljon. Haastattelujen perusteella yhteistyötä on jopa enemmän kuin saksalaisilla esimerkkioppilaitoksil- la. Haastatteluissa tuli kuitenkin esiin, että yritykset voisivat olla aktiivisempia oppilaitosten suun- taan. Suomessa voisi olla hyvä kehittää ammatillista koulutusta saksalaisen duaalikoulutusmallin suuntaan.

In this study, the aim is to find out what kind of cooperation is needed between different levels of education already during degree training in order to make the flow of information from drawing board to implementation and back as smoothly as possible in the future. This would be make a basis of cumulative learning all over the value chain of construction. The second objective is to investigate the Finnish and German educational models and the differences between their cooper- ation between different levels of education as well as company cooperation. All in all, the German educational model is more complex than Finnish education model. In Ger- man vocational school, university of applied sciences and university level, it is possible to study wood construction more widely than in Finland. The apprenticeship model of training (dual sys- tem) is more widely in use in Germany than in Finland. The study was conducted by interviewing educational professionals from selected Finnish and German example schools (in Finland : Aalto University , Kymenlaakso university of applied sci- enses and Kouvolan seudun ammattiopisto in Germany : Technische Universität München , Hochschule Rosenheim and Bundesbildungzentrum des Zimmerer -und Aus - baugeverbes ) . In Finland there were few other interviews for other professionals dealing with education. Based on the inverviews conducted in both countries the cooperation to get the different educa- tional level students into interaction, could be put into effect with different types of concrete wood multistorey building construction projects and common courses where the elementary level stu- dies could be learned. There could be more cooperation between the different schools levels , so that the curriculums could molded to emobdy between-schools interlinked study unities. The fin- nish schools are in company cooperation a lot, even more so than the German counterparts based on the interviews . It emerged in the interviews, that the companies could be more active towards the seats of learning. It would probably be beneficial to develop the vocational training in Finland towards the German dual schooling model.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Mauno, Annika
Junttila, Vesa
Keywords
puukerrostalo, koulutus, yhteistyö, oppisopimus, duaalikoulutusmalli, Suomi, Saksa, yritysyhteistyö., wooden multi-storey building, education, cooperation, vocational training, dual edu- cation system, Finland, Germany, business company cooperation.
Other note
Citation