Discovering the Digital Twin Web - From singular applications to a scalable network

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2021-12-17
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
91 + app. 95
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 172/2021
Abstract
Digital twins are virtual entities that are linked to real-world entities. Twins mirror their real counterparts and consist of features that are selected to serve the underlying use cases. Over the past decade, digital twins rose from an engineering curiosity to a concept praised by consulting agencies, offered by corporations, and pursued by governmental agencies. Digital twins are expected to bridge the gap between digital and physical worlds. This dissertation set out to build machine design-focused digital twins for industrial products, specifically for an industrial overhead crane. However, during the work, it turned out that the existing tools and techniques did not allow the scalability required to create a twin for each manufactured product, suggesting that a more ground-up research approach was required. Hence, the latter part of the dissertation focused on initiating the development of fundamental digital twin technologies. The four main results are a feature-based digital twin framework, a case study on practical digital twin development, preliminary digital twin document specification as a method for describing digital twins, and Twinbase as server software for distributing digital twin documents. 1) The framework presents a conceptual approach for building digital twins, consisting of features and connecting software blocks to build modular digital twins. 2) The case study describes lessons learned from developing a multi-component digital twin for an industrial crane in multiple teams and organizations. 3) A digital twin document enables the integration of twin components and acts as a master metadata source for a digital twin. 4) The open-source server software Twinbase allows twin owners to publish digital twin documents as effortlessly as possible, allowing rapid development cycles and innate collaboration. The developed technologies will accelerate the creation and standardization of scalable digital twin entities. As a synthesis of the results, the dissertation introduces the Digital Twin Web (DTW) as an initiative for building a global network of digital twins. In the network, each digital twin is represented by a digital twin document. The structure of DTW is analogous to the World Wide Web (WWW), consisting of servers and clients and leveraging open specifications. Key differences are the direct relation to the real world and readability for both humans and machines. Standardization of the digital twin document is seen as an imperative topic for future research. Other topics for standardization were identified as well, for example defining a transfer protocol for twin documents. During the digital twin development, user-friendly Application Programming Interfaces (APIs) proved valuable resources, and also open-source software and open standards supported the development.

Digitaaliset kaksoset ovat virtuaalisia entiteettejä, jotka on liitetty tosimaailman entiteetteihin. Kaksoset peilaavat todellisia vastineitaan ja koostuvat ominaisuuksista, jotka on valittu palvelemaan niiden käyttötapauksia. Viime vuosikymmenen aikana digitaaliset kaksoset nousivat insinöörien kuriositeetista konseptiksi, jota konsultointitoimistot ylistävät, yritykset tarjoavat ja virastot tavoittelevat. Digitaalisten kaksosten odotetaan yhdistävän digitaalisen ja fyysisen maailman välillä olevan kuilun. Tämän väitöskirjan tarkoituksena oli rakentaa koneensuunnitteluun keskittynyt digitaalinen kaksonen teollisuustuotteille, erityisesti siltanosturille. Kävi kuitenkin ilmi, että olemassa olleet työkalut ja tekniikat eivät mahdollistaneet skaalautuvuutta kaksosen luomiseksi jokaiselle valmistetulle tuotteelle, joten tarvittiin perusteellisempaa tutkimusta. Näin ollen väitöskirjan jälkimmäinen osa keskittyi käynnistämään digitaalisen kaksosen perusteknologioiden kehityksen. Neljä päätulosta ovat ominaisuuspohjainen digitaalisen kaksosen viitekehys, tapaustutkimus digitaalisen kaksosen käytännön kehityksestä, alustava määrittely digitaalisen kaksosen dokumentille ja Twinbase palvelinohjelmistona digitaalisten kaksosten dokumenttien jakeluun. 1) Viitekehys esittelee teoreettisen menetelmän digitaalisen kaksosten rakentamiseen, koostuen ominaisuuksista ja ohjelmapalikoiden yhdistämisestä modulaaristen digitaalisten kaksosten rakentamiseksi. 2) Tapaustutkimus kuvaa opittuja asioita siltanosturin moniosaisen digitaalisen kaksosen kehittämisestä usean tiimin ja organisaation kesken. 3) Digitaalisen kaksosen dokumentti mahdollistaa kaksosen osien integroinnin ja toimii perusmetatietojen lähteenä. 4) Avoimen lähdekoodin palvelinohjelmisto Twinbase mahdollistaa kaksosdokumenttien julkaisun vaivattomasti, mahdollistaen nopeat kehityssyklit ja luontaisen yhteistyön. Kehitetyt teknologiat nopeuttavat skaalattavien digitaalisten kaksosten luomista ja standardointia. Väitöskirja esittelee digitaalisten kaksosten verkon (Digital Twin Web, DTW) aloitteena maailmanlaajuisen kaksosverkoston rakentamiseksi. Verkostossa jokaista kaksosta edustaa digitaalisen kaksosen dokumentti. DTW:n rakenne on vastaava kuin maailmanlaajuisen tietoverkon (World Wide Web, WWW), koostuen palvelimista ja asiakasohjelmista ja hyödyntäen avoimia määrittelyitä. Keskeisiä eroja ovat suora yhteys todelliseen maailmaan ja sekä ihmisten että koneiden luettavuus. Digitaalisen kaksosen dokumentin standardisointia pidetään välttämättömänä aiheena jatkotutkimukselle. Myös muita standardoinnin aiheita tunnistettiin, kuten siirtoprotokollan määrittäminen kaksosdokumenteille. Digitaalisten kaksosten kehittämisen aikana käyttäjäystävälliset ohjelmointirajapinnat osoittautuivat arvokkaiksi resursseiksi, ja myös avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja avoimet standardit tukivat kehitystä.
Description
Supervising professor
Tammi, Kari, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Keywords
digital twins, integration, open source, data management, metadata, internet, cyberspace, cyber-physical systems, internet of things, industry 4.0, digitaaliset kaksoset, integraatio, avoin lähdekoodi, tiedonhallinta, metatieto, kyberavaruus, kyberfyysiset järjestelmät, esineiden internet, teollisuus 4.0
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Autiosalo, Juuso; Vepsäläinen, Jari; Viitala, Raine; Tammi, Kari. A Feature-Based Framework for Structuring Industrial Digital Twins.IEEE Access, 8, 1193-1208, January 2020.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202002031983
  DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2950507 View at publisher
 • [Publication 2]: Autiosalo, Juuso; Ala-Laurinaho, Riku; Mattila, Joel; Valtonen, Miika; Peltoranta, Valtteri and Tammi, Kari. Towards Integrated Digital Twins for Industrial Products: Case Study on an Overhead Crane. Applied Sciences, 2021, 11(2), 683, January 2021.Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202102262094.
  DOI: 10.3390/app11020683 View at publisher
 • [Publication 3]: Ala-Laurinaho, Riku; Autiosalo, Juuso; Nikander, Anna; Mattila, Joel and Tammi, Kari. Data Link for the Creation of Digital Twins. IEEE Access, 8, 228675-228684, December 2020. .
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202101251406
  DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3045856 View at publisher
 • [Publication 4]: Autiosalo, Juuso; Siegel, Joshua and Tammi, Kari. Twinbase: Open-source server software for the Digital Twin Web. IEEE Access, 9, 140779-140798, October 2021.
  DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3119487 View at publisher
Citation