Web GIS service architectures for cloud environments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
49
Series
Abstract
Web services have been more and more migrated to cloud computing platforms during the last years. Also Web GIS services are being migrated while becoming more commonly used and more frequently implemented. These aspects increase the need for models showing how these kinds of services should be implemented in cloud environments. In this study, architectural models were developed for four different, and commonly used, Web GIS services in a cloud environment. Based on the architectural models, one model was implemented as a proof of concept in the Microsoft Azure cloud platform. To be able to develop the models, a literature review was done to define what Web GIS, cloud computing, Microsoft Azure and geospatial web services are. One architectural model, based on the three-tier model for web services, was created for each of the following services: WMS, WMTS, WFS and geocoding service. The models were made general and should be seen as guidelines that can be adapted to cloud environments, not as definitive models for specific platforms. As a proof of concept the WMTS model was implemented as a part of a project at Karttakeskus Oy. The service was implemented as an IaaS service consisting of a combined GIS and web server and a separated cache server. The combined web and GIS server was implemented as horizontally scalable. The cache server was a crucial part in implementation because the maps provided by the service only existed as pre-made tiles in the cache. However, it turned out that the cache server also was the bottleneck of the service. Still all but one technical requirements were met during the performance tests that were conducted on the service. The use of virtual hard disks as server templates ensured an increased management, maintenance and simplicity of the service in terms of the requirements set on the implementation. The study concludes that it is possible to implement a WMTS service in the Azure cloud platform while utilizing the benefits from cloud services, e.g. scalability was taken into account in both the architectural models and in the proof of concept.

Under de senaste åren har allt fler webbtjänster migrerats till molntjänstplattformer. Också allt fler Web GIS tjänster migreras samtidigt som de både används och implementeras allt oftare. Dessa faktorer ökar behovet av modeller på hur dessa tjänster borde implementeras i molnmiljöer. I denna studie utvecklades arkitekturmodeller för fyra, vanligen förekommande, Web GIS tjänster i molnmiljö. Baserat på modellerna implementerades sedan en av tjänsterna som ett koncepttest i Microsofts Azure molnplattform. För att kunna utveckla modellerna utfördes en litteraturstudie där bl.a. begreppen Web GIS, molntjänst, Microsoft Azure och geospatiala webtjänster definierades. Det skapades en enskild arkitekturmodell, med grund i treskiktsmodellen för webbtjänster, för varje enskild av följande tjänster: WMS, WMTS, WFS och geokodningstjänst. Modellerna gjordes generella och skall ses som anpassningsbara riktlinjer för molnmiljöer, inte som strikta modeller för någon specifik plattform. Som ett koncepttest implementerades en WMTS tjänst som en del av ett projekt på Karttakeskus Oy. Tjänsten implementerades som en IaaS tjänst bestående av en kombinerad webb och GIS server samt en åtskild cache server. Den kombinerade webb och GIS servern implementerades som horisontellt skalbar. Cache servern var en viktig del av implementationen eftersom de kartor som publicerades via tjänsten endast fanns som cache på den servern. Det visade sig dock att just cache servern var tjänstens flaskhals. Trots detta uppfylldes alla förutom ett av prestandakraven under de tester som utfördes på tjänsten. Användningen av virtuella hårdskivor, som fungerade som server mallar, möjliggjorde en ökad hantering, underhållning samt enkelhet hos tjänsten, i enlighet med kraven som ställts på tjänsten. Studien drar slutsatsen att det är möjligt att implementera en WMTS tjänst i Azure plattformen samtidigt som man utnyttjar fördelarna med molntjänster, t.ex. skalning togs i beaktande i såväl arkitekturmodellerna som i koncepttestet.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Dubrovin, Tero
Keywords
Web GIS, cloud computing, geospatial web service, Microsoft Azure, WMTS, software architecture
Other note
Citation