Ei ainoastaan rahaa - Ryhmäperusteisten tulospalkkioiden merkitykset reflektioteorian näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2012-04-27
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
215
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 37/2012
Abstract
Motivating employees with pay for performance schemes has become increasingly popular. This thesis focuses on group-based incentives. It is still unclear when and under which conditions they affect work performance. Reflection theory of pay was developed to explain the psychological processes related to pay and its effects on individual performance. Reflection theory is grounded on the proposition that pay is meaningful to individuals because it communicates information about domains which are important to them. This dissertation studied the different meanings of pay to persons who belong to group-based incentive systems. It also explores whether incentives have other positive meanings beyond those suggested in reflection theory, whether they can be meaningless, and whether the meaning can be negative. Reflection theory argues that the relationship between the structure of reward system and the way it is used, and its performance outcomes are mediated by meanings given to it. These mediation effects were also studied. Five sub-studies were conducted to answer the research questions outlined above. These sub-studies consisted of four data sets consisting of interviews and questionnaire responses of individuals who belong to group-based incentive systems. Also documents and information on the structure of these reward systems, on the way they were developed, and on their connection to the organization's strategy were utilized. The data were analyzed using both qualitative and quantitative methods. The key results of this thesis were: group-based incentives have two kinds of meanings to employees; monetary and symbolic. Symbolic meaning consisted of feedback and control meanings as reflection theory proposes. However, a new symbolic meaning of respect, which incentives communicate, was found. The results suggest that the effects of incentives on performance were mediated by meanings associated with them. Furthermore, the relationship between symbolic meaning and performance was stronger than the relationship between monetary meaning and performance. The fundamental assumptions of reflection theory were supported in this thesis. All meanings of pay suggested to exist by reflection theory were found in group-based incentive systems. The novel finding, that is respect meaning, complements the theory. Reflection theory was supported through the results, which disclose the mediation mechanisms between rewards system structure, its use, and individual work performance. Finally, two alternative motivational models were suggested explaining symbolic meanings: basic psychological needs outlined in self-determination theory, and group engagement model based on social identity approach.

Suoriutumisen perusteella maksettavien palkkioiden käyttö motivoinnin keinona on lisääntynyt työelämässä. Tässä väitöskirjassa tutkittiin ryhmän aikaansaannoksen perusteella maksettavia tulospalkkioita. Yhä on epäselvää milloin tai minkä asioiden välityksellä palkkiot vaikuttavat yksilöiden työsuoritukseen. Palkitsemisen reflektioteoria antaa yhden mahdollisen selityksen tällaiselle psykologiselle välittäjämekanismille. Reflektioteorian mukaan palkitsemisella on yksilölle merkitys, jos se viestii hänelle tärkeistä asioista. Käsillä olevassa väitöskirjatyössä tutkittiin, mitä merkityksiä ryhmäperusteisilla tulospalkkioilla on henkilöstölle. Lisäksi selvitettiin, onko palkkioilla reflektioteorian mukaisten merkitysten lisäksi muita myönteisiä merkityksiä, onko niillä kielteisiä merkityksiä ja milloin niillä ei ole merkitystä. Myös merkitysten roolia palkitsemisen vaikutusten synnyssä tutkittiin. Tutkimuksen tulokset muodostuvat viiden osatutkimuksen kautta. Osatutkimuksissa analysoitiin neljää eri aineistoa, jotka muodostuvat tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden haastatteluista ja kyselyvastauksista. Lisäksi hyödynnettiin tietoja palkkiojärjestelmien rakenteesta ja kehittämistavasta sekä kytkennästä organisaation strategiaan. Aineistoja analysoitiin sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Tutkimuksen keskeiset tulokset voi kiteyttää seuraavasti. Ryhmäperusteisilla tulospalkkioilla on henkilöstölle rahallisen merkityksen lisäksi symbolista merkitystä. Symbolisia merkityksiä ovat reflektioteorian mukaiset palaute- ja kontrollimerkitys sekä uusi arvostukseen liittyvä merkitys. Lisäksi palkkioilla voi olla kielteinen merkitys. Palkkiot vaikuttavat yksilöiden työsuoritukseen niille annetun merkityksen välityksellä. Symbolinen merkitys on rahallista merkitystä voimakkaammin yhteydessä työsuoritukseen liittyviin vaikutuksiin. Reflektioteorian oletukset saivat tutkimuksen perusteella selvää tukea. Ryhmäperusteisiin tulospalkkioihin liittyen löydettiin kaikki reflektioteorian esittämät neljä merkityksen lajia. Lisäksi löydettiin uusi arvostukseen liittyvä merkitys. Reflektioteorian malli sai työn perusteella vahvistusta myös siltä osin, että palkkioille annettu merkitys välitti järjestelmän rakenteeseen ja käyttämiseen liittyvien tekijöiden yhteyttä työsuoritukseen. Symbolisten merkitysten taustalle ehdotettiin kaksi vaihtoehtoista selitysmallia: itsemääräytymisen teorian mukaiset psykologiset perustarpeet ja sosiaalisen identiteetin lähestymistapaan pohjautuva ryhmään kiinnittymisen malli.
Description
Supervising professor
Vartiainen, Matti, Professori
Thesis advisor
Hakanen, Jari, Vanhempi tutkija, dosentti, Työterveyslaitos
Keywords
palkitsemisen merkitys, ryhmäperusteiset tulospalkkiot, reflektioteoria, työssä suoriutuminen, meaning of pay, group-based incentives, reflection theory, individual performance
Other note
Citation