Eräkeittämön tuotannon optimointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-01-21
Department
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
P3003
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
73 + 9
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli optimoida Storaenson Enocellin sellutehtaan keittämön prosesseja. Toinen tavoite oli kehittää työkaluja joilla esimiehet voivat helposti havaita prosessin suorituskyvyn laskun. Työn teoriaosa käsittelee sulfaattiselluloosan valmistusta ja erityisesti SuperBatch keittämön periaatteita. Kokeellinen osa käsittelee keittoprosessin optimointia prosessin tarkkailutyökaluja käyttäen. Näitä tarkkailutyökaluja kehitettiin työn kuluessa. Optimointi keskittyi keittimien sekvenssiajoissa havaittuihin muutoksiin jotka ajautuivat tuotannon pullonkaulaksi. Pullonkaulojen havainnointiin käytettiin Wedge mallia, Wedge raporttia, Optivision raporttia ja historiallista dataa. Optimoinnin tuloksia on analysoitu viimeisessä luvussa. Lukuisten parannuksien jälkeen, esimerkiksi haketäytössä, sihtien puhtaanapidossa ja mustalipeän pumppauksessa keitinten kapasiteetti nousi noin 10 prosenttia. Työta varten luotuja prosessintarkkailuvälineitä voidaan käyttää päivittäisessä työskentelyssä pullonkaulojen havaitsemiseksi myös jatkossa.

The target of this thesis was to optimize the cooking process at Storaenso Enocell pulp mill. It also aimed to develop tools for daily production supervision to ease the detection of capacity decreases. The theory section of this thesis explains the basics of the sulfate cellulose and batch cooking proc-esses focusing especially on the principles of the SuperBatch cooking. The experimental section discusses optimization of cooking process at a pulp mill by utilizing the monitoring systems which were also modified and optimized. Optimization focuses on the capacity of certain cookers and sequences that were recognized as a bottle neck. Wedge report, Wedge model, Optivision report and history data were used to determine deviations in sequences The results of the optimization are analyzed in the last chapter. After several improvements relating, for example, to filling of wood chips, cleaning of screens and pumping of black liquor the capacity of the cookers was improved approximately 10 percent. Monitoring tools created for this thesis can be brought into use in daily work for more efficient detection of the bottle necks.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Snellman, Harri
Keywords
SuperBatch, sulfaatti selluloosa, optimointi, eräkeitto, sulfate cellulose, optimization, batch cooking
Other note
Citation