Corrosion sensors for measuring industrial electronics lifetime

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-08
Department
Major/Subject
Soveltava materiaalitiede
Mcode
MT3001
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikana koulutusohjelma
Language
en
Pages
55 + 15
Series
Abstract
The purpose of this Master’s Thesis was to find and test a sensor for Printer Circuit Board (PCB) corrosion monitoring and life cycle estimations. Commercial options and sensor structures presented in literature were inspected, but none of them could meet the demands for low price and spacing demands. Therefore, a novel corrosiometer was needed to be designed and tested. The corrosiometer presented in this Master’s Thesis can be manufactured by same processes and materials as the PCB itself. Therefore, it does not raise manufacturing costs and it has the same production quality as the PCB itself. This sensor was tested in an artificial corrosion test called “GR-63-Core”. This corrosiometer measures resistance change inside sensor copper patterns. It consists of two copper trace patterns, one of which measures insulation resistance of a PCB and the other measures the aging of copper traces. Four material combinations were tested: bare copper, immersion tin, solder resist and conformal coating coated copper traces. This sensor is meant to be used as a pair, in which the other sensor is made of corroding material and the other has been coated with corrosion preventive coating, and it works as reference sensor. Together with these patterns also typical PCB components were inserted in the sensor plate to simulate corrosion aging on PCB. These components were plated through holes, quad flat packages and resistors in serial of parallel connection patterns. The results of experimental tests pointed out, that corrosiometer presented in this Master’s Thesis works. It can used both for life-cycle analysis and condition monitoring of PCB. The best material combinations for corroding sensor was found to be bare copper and for reference sensor solder resist or conformal coated sensor.

Tämän diplomityön tarkoituksena oli löytää ja testata korroosioanturi piirikortin kunnonval-vontaan ja eliniänseurantaan. Kaupallisia ja kirjallisuudesta löytyviä anturimalleja tutkittiin, mutta mikään näistä vaihtoehdoista ei täyttänyt anturin alhaista tilavaatimusta ja riittävän matalaa hintaa. Tämän takia uusi anturi piti suunnitella ja testata. Tässä diplomityössä esitelty anturi voidaan valmistaa samoilla materiaaleilla ja menetelmillä kuin itse piirikortti. Täten se ei nosta valmistuskustannuksia ja sillä on sama tuotantolaatu kuin piirikortilla. Tämä anturi testattiin laboratoriossa tehdyllä korroosiotestillä, joka nou-datti standardia “GR-63-Core”. Tämä anturi mittaa resistanssin muutosta anturiin kuuluvilla kuparivedoilla. Anturi koostu kahdesta erillisestä kuparivetokuviosta, joista toinen mittaa johdin- ja toinen eristysresistanssia. Anturin materiaalivaihtoehtoina käytettiin paljasta ku-paria sekä tinalla, juotteenestopinnoitteella tai lakalla päällystettyä kuparia. Tätä anturia on tarkoitus käyttää pareittain siten, että toinen antureista on valmistettu korrodoituvasta mate-riaalista ja toinen kuvio toimii samanaikaisesti referenssianturina. Tämä referenssianturi on päällystetty korroosion estävällä pinnoitteella. Näiden anturi kuvioiden lisäksi testikortille lisättiin elektronia komponentteja simuloimaan piirikortin komponenttien ikääntymistä. Tässä diplomityössä esitettyjen tulosten mukaan testattava anturi toimii ja se sopii sekä elin-ikämäärityksiin että piirikortin kunnonvalvontaan. Parhaiten korrodoituvan anturin materi-aaliksi sopii testitulosten mukaan paljas kupari ja referenssianturille taas juotteenestopinnoi-tettu tai lakattu kupari.
Description
Supervisor
Franssila, Sami
Thesis advisor
Kohvakka, Mikko
Niemi, Mika
Keywords
PCB, corrosion of electronics, GR-63-Core, corrosiometer, piirikortti, elektroniikan korroosio, GR-63-Core, korroosioanturi
Other note
Citation