Minimipalkan vaikutus työllisyyteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Tutkielmassa perehdytään minimipalkan vaikutukseen työllisyyteen. Tutkielman alussa esitellään taloustieteellisiä teorioita, jotka havainnollistavat minimipalkan vaikutusta kilpailullisilla ja epäkilpailullisilla markkinoilla. Lisäksi käsitellään minimipalkan ja tehokkuuspalkkamallin välistä yhteyttä ja kuvataan työllisyyden dynamiikkaa tilanteessa, jossa minimipalkka on käytössä taloudessa vain tietyllä sektorilla. Tämän jälkeen käsitellään empiirisiä metatutkimuksia ja tapaustutkimuksia, sekä sivutaan negatiivisten työllisyysvaikutusten kerrannaisvaikutuksia. Lopuksi tiivistetään tutkielman tulokset, annetaan politiikkasuositus ja luodaan katse tulevaisuuden minimipalkkatutkimuksen mahdollisiin suuntiin. Kirjallisuuskatsaus antaa pääosin yhtenevän kuvan empiiristen tutkimusten ja taloustieteellisen teorian välillä: tutkielmassa käsitellyn kirjallisuuskatsauksen valossa minimipalkka laskee työllisyyttä useimmissa tapauksissa lievästi. Tätä tulosta tukevat tutkielmassa esitetyt metatutkimukset. Tapaustutkimusten tarjoama näyttö yhteydestä on metatutkimuksia vahvempaa ja johdonmukaisempaa. Lisäksi negatiivisten työllisyysvaikutusten kerrannaisvaikutusten esitetään olevan jokseenkin merkittäviä yksilöiden ylläpitämien työssä tarvittavien taitojen suhteen. Viimeisessä kappaleessa käsitellään mahdollisia syitä empiiristen tulosten eriävyydelle ja tutkimusalan erilaisille johtopäätöksille. Epäselväksi jää, kuinka paljon esimerkiksi monopsonistiset työmarkkinat voivat selittää tutkielmassa käsiteltyjä osin ristiriitaisia tutkimustuloksia. Yhdeksi tulevaisuuden minimipalkkatutkimuksen mahdolliseksi suunnaksi esitetään monopsonististen työmarkkinoiden ja tehokkuuspalkkamallin tutkimista.
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Terviö, Marko
Keywords
minimipalkka, työllisyys, työllisyyden jousto, kerrannaisvaikutus
Citation