Global Design Watch 2010

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Applied Art and Design
Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma
Language
fi
Pages
55
Series
Abstract
Global Design Watch 2010 – raportissa selvitetään muotoilun vaikutuksia kansantalouksien keskinäisessä kilpailussa, sekä tarkastellaan valtiotasolla erilaisia luovien alojen edistämiseen tähtääviä muotoilupoliittisia ohjelmia ja niiden roolia, järjestäytymistä ja rahoitusta valtion sisällä. Global Design Watch 2010 – raportti on toteutettu tilaustutkimuksena Taideteollisen korkeakoulun Innovaatiokeskus Designiumille vuonna 2010. Toimin GDW 2010 -raportin tutkijana sekä graafisen ulkoasun suunnittelijana ja toteuttajana. Raportin työryhmään kuuluivat lisäkseni päätoimittaja Eija Nieminen ja projektipäällikkö Juha Järvinen. Raportin julkaisua on tukenutSharing Experience Europe (SEE) Platform -projekti ja EUn alueiden välistä yhteistyötä toteuttava INTERREG IVC – ohjelma. GDW 2010 -raportti on jaettu kolmeen osaan. Raportin ensimmäinen osa tarkastelee valtioiden muotoilupoliittisia ohjelmia ja niiden rahoitusta, muotoilun strategista roolia sekä toimialan mittareita, alan keskeisiä toimijoita ja ajankohtaisia toimenpiteitä valtiotasolla. Tarkastelun kohteena on Suomen lisäksi 21 maata. Raportin toisen osan lähtökohtana toimii World Economic Forumin kasvukilpailukykyindeksi, joka muodostuu kolmestakymmenestäkahdesta muuttujasta. Kasvukilpailuindeksi pyrkii mittaamaan valtion kykyä kasvattaa reaalista henkeä kohden laskettua kansantuloaan 5-10 vuoden tähtäimellä. GDW2010 – raporttiin on poimittu kasvukykyindeksin pohjalta luovan kilpailukyvyn indeksin listaus, jossa on otettu huomioon seuraavat osa-alueet: yrityksen investoinnit tutkimusja kehitystoimintaan (T&K), kilpailukyvyn luonne, sijoitus arvoketjussa, kyky innovoida, tuotantoprosessien kehittyneisyys, markkinoinnin laajuus, asiakaslähtöisyyden aste, brändäyksen aste sekätuotemuotoilun yksilöllisyys. Raportin kolmas osa tarkastelee tilannetta Suomessa vuonna 2010. Raportin tuloksista havaitaan, että kasvukilpailukykyindeksin ja luovuuskilpailukykyindeksin välillä¨on voimakas korrelaatio, ja että maiden kasvukilpailukyky on kytköksissä niiden muotoilupanostuksiin. Opinnäytteen diskussio 2013 -luvussa tarkastellaan GDW 2010 – raportin teemoja ja tuloksia vuoden 2013 tilanteeseen peilaten kahden asiantuntijahaastattelun ja niitä pohtivan osuuden kautta.

The aim of Global Design Watch 2010 survey is to examine and compare public and/or political innovation programmes from Finland and various other countries and regions, in order to evaluate how creativity and creative industries (CI), such as design, are utilised. In addition, this Thesis examines how creative potential is in evidence in leading industrial companies and, more generally, in national competitiveness. This survey is published by DESIGNIUM - Centre for Innovation in Design. DESIGNIUM ordered the research from me. The survey was done by team of three: Editor-in-Chief Eija Nieminen(D.Sc.), Project Manager Juha Järvinen (D.Arts) and Researcher & Graphical designer Henna Immonen (Ba). Global Design Watch 2010 Survey is developed with support of the SEE project and co-financed by the European Regional Development Fund through the INTERREG IVC programme. The Global Design Watch 2010 survey is divided into three parts. The first section examines the National Design Programmes and Strategies for Design Promotion. I have sought that information of Finland and 21 other countries. In the second section, I have sought out a combination of design-related indexes from the World Economic Forum (WEF) report and drawn up a design competitiveness ranking on that basis. The seven selected indexes (Company spending on research and development, Nature of competitive advantage, Value chain presence, Capacity for innovation, Production process sophistication, Extent of marketing and Degree of customer orientation) measure the elements of competitiveness on a broader scale: the status of production processes, and the effects of product design, marketing and after-sales services on the international competitiveness of export companies and their placement in the value chain. The third section analyzes the profitability of contents, practical measures, and actors in Finland. The Key results in Global Design Watch 2010 survey are the facts that creative potential is evident in leading nation’s competitiveness and that in many countries design is increasingly being recognized as important for national competitiveness. Since there is three years between publishing the Global Design Watch 2010 survey and the Master’s Thesis itself I have looked at the situation in 2013 by interviewing two experts in Design Promotion field, Secretary General for the European Design Innovation Initiative (2012) Tapio Koskinen and Jaana Hytönen, SEE project manager in Finland (2012 -). Through these interviews, I have written my own conclusion about the situation at the beginning of the year 2013.
Description
Thesis advisor
Järvinen, Juha
Nieminen, Eija
Keywords
Muotoilu, Kilpailukyky, Innovaatiotoiminta, Muotoilupolitiikka, Design, Competitiveness, Design Programmes
Citation