Experiences on remote synchronous usability testing with patients: A case cancer care

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorArokoski, Reetta
dc.contributor.authorSaarinen, Katri
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorKaipio, Johanna
dc.date.accessioned2020-10-25T18:13:02Z
dc.date.available2020-10-25T18:13:02Z
dc.date.issued2020-10-20
dc.description.abstractUsability testing aims to increase the usability of a service, product, or system by observing users performing real and meaningful tasks with a product. It is an important part of product development, especially in the healthcare domain. Thus, even during challenging times – like the COVID-19 situation in 2020 – usability testing must continue using suitable and safe methods. For the case company, which is developing a digital health intervention platform for cancer clinics, remote synchronous usability testing was the appropriate method for continuing usability testing with the product's main users: patients. This thesis gathers instructions – recommendations and factors to consider – for remote synchronous usability testing with patients for the case company from the literature and empirical study the thesis. The literature review focused on gathering background to usability testing in the health care context and also on finding the best practices and requirements for doing usability testing remotely and with patients. The recommendations from the literature suggest e.g. taking the varying and possibly burdened participants into account with clear and sufficient instructions and easy-to-use tools and methods as well as considering ethical concerns and handling sensitive data with care. The research is a qualitative case study and uses action research as the research approach. 11 usability tests were conducted with Finnish cancer patients that were all users of the case company's product – these usability tests included observation, prototyping, think-aloud, the system usability scale as well as semi-structured interviews to collect data. The usability testing process was created based on the literature's recommendations and the tests were conducted by two employees of the case company, the other being the author of this thesis. The empirical study discovered multiple recommendations for different parts of the test sessions. The study discovered, among other things, the need for having lots of clear instructions for methods, tools, and practices as well as important factors related to the selection and use of tools in different parts of the usability test session that need to be taken into account. The results of the empirical study also support the results of the literature review: both of these highlighted for example the importance of written instructions to ease possible cognitive overload and having multiple test organizers present in the test session. All in all, the results of this thesis provide a wide set of instructions that can be used in the future to guide the planning and execution of remote usability tests for patients. The results are especially relevant to the case company but also to other parties performing similar usability studies.en
dc.description.abstractKäytettävyystestauksen tavoitteena on parantaa palvelun, tuotteen tai systeemin käytettävyyttä tarkkailemalla käyttäjiä tekemässä merkityksellisiä tehtäviä tuotteen parissa. Se on tärkeä osa tuotekehitystä, erityisesti terveydenhuollon kontekstissa. Näin ollen, käytettävyystestauksen tulee jatkua myös haastavissa olosuhteissa, esimerkiksi vuoden 2020 COVID-19 tilanteen aikana, sopivia menetelmiä käyttäen. Digitaalista terveyden interventioalustaa syöpäklinikoille tuottavan kohdeyrityksen kannalta etänä tehtävä synkroninen käytettävyystestaus oli sopiva metodi, jonka avulla käytettävyystestausta voitiin vuonna 2020 jatkaa yrityksen tuotteen pääasiallisen käyttäjäryhmän – syöpäpotilaiden – kanssa. Tämä diplomityö kerää kirjallisuudesta sekä työn empiirisestä osuudesta ohjeita etänä potilaiden kanssa tehtävään synkroniseen käytettävyystestaukseen kohdeyritykselle. Kirjallisuuskatsaus keskittyi pohjustamaan käytettävyystestausta terveydenhuollon kontekstissa sekä keräämään parhaita menettelytapoja ja vaatimuksia käytettävyystestauksen tekemiselle etänä sekä potilaiden kanssa. Kirjallisuuskatsauksen tulokset suosittelevat mm. moninaisten ja mahdollisesti kuormittuneiden osallistujien ottamisen huomioon selkeillä ja riittävillä ohjeilla, helposti käytettävillä työkaluilla ja metodeilla sekä eettisten ja arkaluonteisten asioiden varovaista käsittelyä. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa käytetään toimintatutkimusta lähestymistapana. 11 käytettävyystestiä suoritettiin suomalaisten, kohdeyrityksen palvelua käyttävien syöpäpotilaiden kanssa – käytettävyystesteissä dataa kerättiin havainnoinnin, prototypoinnin, ääneen ajattelun, System Usability Scale -kyselyn sekä puolistrukturoidun haastattelun avulla. Käytettävyystestausprosessi luotiin kirjallisuuden löydösten pohjalta ja testit suoritettiin kohdeyrityksen kahden työntekijän toimesta – toinen näistä on tämän diplomityön tekijä. Työn empiirinen tutkimus löysi useita suosituksia käytettävyystestien eri osia varten. Tutkimus löysi mm. tarpeen selkeille ohjeille metodeja, työkaluja ja käytettyjä käytänteitä varten sekä tärkeitä seikkoja työkalujen valintaa ja käyttöä varten. Empiirisen tutkimuksen tulokset ovat myös linjassa kirjallisuudessa tehtyjen löydösten kanssa: kumpikin näistä korostaa esimerkiksi kirjoitettujen ohjeiden merkitystä kognitiivisen ylikuormituksen ehkäisemiseksi sekä useamman testijärjestäjän läsnäolon tärkeyttä testin aikana. Kokonaisuudessaan tämän diplomityön tulokset tarjoavat laajan kokoelman ohjeita, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa etänä ja potilaiden kanssa tehtävien käytettävyystestausten suunnitteluun ja toteutukseen. Tulokset ovat erityisen oleellisia kohdeyritykselle, mutta myös muille vastaavia käytettävyystestejä tekeville tahoille.fi
dc.format.extent85 + xiii
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/47195
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202010256081
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Information Networksfi
dc.programme.majorUSchoolfi
dc.programme.mcodeSCI3072fi
dc.subject.keywordremote synchronous usability testingen
dc.subject.keywordpatientsen
dc.subject.keywordcancer careen
dc.subject.keywordobservationen
dc.subject.keywordaction researchen
dc.subject.keywordcase studyen
dc.titleExperiences on remote synchronous usability testing with patients: A case cancer careen
dc.titleKokemuksia etänä tehtävästä synkronoidusta käytettävyystestauksesta potilaille: Tapaustutkimuksessa syöpähoitofi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Saarinen_Katri_2020.pdf
Size:
1.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format