Outsourced IT services on SAP frontier - Critical factors when choosing location

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
T-86
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 59 s. + liitt. 9
Series
Abstract
In the field of IT outsourcing location has been interesting topic and around it has been done lot of research. Some of the research has focus on looking the decision making model when choosing the location where to outsource. Others have been focusing on looking the individual factors behind the success. The subject has interested the company named Sapfox/Nemeda International Oy, my employer, that much that it has given its contribution for the selection of the subject. This thesis work has this issue as its subject. While scoping and focusing the work, special view point was selected; ERP systems and especially SAP systems were decided to study. The aim was to find out what is special about ERPISAP compared to general IT, when considering outsourcing and its location. Scope for this work was also narrowed so that decision whether to outsource or not was ruled out. From its nature the study was a secondary research, which relied on the theoretical background written in the literature and as addition to that an empirical enquiry was conducted by interviewing managers from several Finnish companies using SAP system. As a result of this study was concluded that there can be identified seven most critical location related factors when choosing location for SAP outsourcing. Those are culture, language, geographical distance, IT infrastructure, attrition rate, ability to control and legal issues.

IT ulkoistuksen alalla palveluntuottajan sijainnin valinta on ollut kiinnostava aihe ja sen ympärillä on tehty paljon tutkimusta. Osa tutkimuksista keskittyy päätöksentekomalleihin ulkoistuslokaatiota valittaessa kun taas toiset keskittyvät tarkastelemaan yksittäisiä tekijöitä menestyksen takana. Aihe on myös kiinnostanut yritystä Sapfox/Nemeda International Oy, jossa työskentelen, siinä määrin, että yritys on myötävaikuttanut aiheen valintaan. Tämä diplomityö käsittelee aiheenaan tätä asiaa. Rajattaessa ja fokusoitaessa työtä, erityinen katselukanta valittiin siten että ERP-järjestelmiä ja erityisesti SAP-järjestelmiä päätettiin tarkastella. Päämääränä oli selvittää mitä erityistä on ERP/SAP järjestelmissä tavalliseen IT:hen verrattuna, kun käsitellään ulkoistusta ja sen sijaintia. Työn rajausta tehdessä jätettiin ulkopuolelle kysymys siitä pitäisikö ulkoistusta ylipäätään tehdä vai ei. Luonteeltaan työ on sekundäärinen eli se pohjautuu toisaalla kirjallisuudessa tehtyihin tutkimuksiin. Sen lisäksi työhön kuuluu empiirinen kysely, jossa haastateltiin useita suomalaisia yrityksiä jotka käyttävät SAP-järjestelmiä. Työn tuloksena saadaan seitsemän kaikkein tärkeintä sijainnillista tekijää SAP-järjestelmien ulkoistukseen liittyen. Nämä tekijät ovat: kulttuuri, kieli, maantieteellinen etäisyys, IT infrastruktuuri, työvoiman vaihtuvuus, mahdollisuus kontrolloida ja lainsäädäntö.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Matti
Thesis advisor
Hiekkanen, Kari
Keywords
IT outsourcing, IT ulkoistus, location factor, sijaintitekijä, outsourcing location, ulkoistuksen sijainti, SAP, SAP, ERP, ERP
Citation