Carbon strategies among European real estate investment trusts

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-10-19
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
107 + 2
Series
Abstract
Real estate consumes over 40% of global energy use and is the largest single sector contributing to greenhouse gas (GHG) emissions in the world. Therefore, implementation of carbon reduction means in the real estate industry provides significant carbon reduction potential. This study aims to increase knowledge on carbon reduction strategies among European real estate investment trusts (REITs) by examining actors defining CSR and carbon strategies, and features of carbon strategies. The reasons to reduce carbon emissions, carbon reduction means, commitments and targets are examined. The study combines theoretical and empirical knowledge from the literature review and content analysis. The literature review established the foundation for the analysis of the case companies’ carbon strategies. The empirical part of the study was conducted as a content analysis for nine European REITs and their annual reports. The companies were based in France, the United Kingdom, the Netherlands, or Spain, and operated in a total of 19 countries in Europe and the United States. The commitments and targets of case companies varied from carbon reduction of 34% to carbon neutrality by 2030. Moreover, some case companies had tightened their carbon strategies. Such a planned change in carbon strategy is a critical finding in the understanding of the future development of carbon strategies in the real estate industry. The results revealed the variety in carbon strategies among European REITs. In total, 29 carbon reduction drivers, 26 carbon reduction means, and 44 sustainability tools were detected. The CSR and carbon strategies are by nature intertwined, and carbon strategies are a part of CSR. Among European REITs, carbon strategies were applied in both risk management and company strategy, and there was a clear synergy between company strategy and carbon strategy. The most important carbon reduction drivers included climate change, financial benefits, risk management, operational savings, and competitive advantage. Carbon reduction means, targets and commitments, and the use of sustainability tools form the carbon strategies. Certification were an important part of the carbon strategies. In order to assess the level of ambition among European REITs, a model was developed. The most ambitious carbon strategies included the advance carbon reduction means, ambitious carbon reduction targets, and were driven by value creation, good governance, and environmental integrity. The assessment model provides an opportunity to compare the strategies of different companies and to identify the advance carbon reduction means. The results of the study provide companies a pragmatic approach to developing carbon strategies towards a carbon neutral future.

Kiinteistöt vastaavat yli 40% maailmanlaajuisesta energiankulutuksessa. Kiinteistöala on myös maailman suurin hiilidioksidipäästöihin vaikuttava yksittäinen sektori. Päästöjen vähennystoimien toteuttaminen on siten ensisijaisen tärkeää kiinteistöalalla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä eurooppalaisten kiinteistösijoitusrahastojen (REIT) hiilistrategioista tutkimalla yritysvastuuta ja hiilistrategioita määritteleviä tekijöitä sekä hiilistrategioiden pääpiirteitä. Tutkimuksessa yhdistetään kirjallisuuskatsauksen teoreettinen ja sisältöanalyysin empiirinen tieto hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ohjaavia tekijöiden, keinojen, sitoumuksien ja tavoitteiden tarkastelemiseksi. Kirjallisuuskatsaus muodosti perustan yritysten strategioiden analysoinnille. Tutkimuksen empiirinen osa sisälsi yhdeksän eurooppalaisen REIT:n vuosikertomukset, joille toteutettiin sisältöanalyysi. Yritykset sijaitsivat Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa tai Espanjassa, ja ne toimivat yhteensä 19 eri Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa. Yritysten päästövähennystavoitteet vaihtelivat 34%:sta hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi osa yrityksistä oli kiristänyt päästötavoitteitaan aiemmista strategioistaan indikoiden tulevaisuuden kehitystä kiinteistöalalla. Tutkimuksen tulokset paljastivat hiilistrategioiden vaihtelevan eurooppalaisten REIT:ien välillä. Hiilistrategioissa havaittiin yhteensä 29 syytä vähentää hiilidioksidipäästöjä, 26 päästöjen vähennyskeinoa ja 44 kestävän kehityksen työkalua. Yritysvastuu ja hiilistrategiat ovat luonteeltaan yhteen nivoutuneita ja hiilistrategiat voidaan nähdä osana yritysvastuuta. Eurooppalaiset REIT:t käyttävät hiilistrategiaa sekä riskienhallinnassa että strategisena työkaluna. Tutkimuksessa havaittiin selvä yhteys yrityksen strategian ja hiilistrategian välillä. Tärkeimpiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ohjaavia syitä olivat ilmastonmuutos, taloudelliset edut, riskienhallinta, operatiiviset säästöt ja kilpailuetu. Päästöjen vähentämiskeinot, tavoitteet ja sitoumukset sekä kestävän kehityksen työkalut muodostivat hiilistrategioiden pääpiirteet. Myös sertifiointijärjestelmät liittyivät vahvasti yritysten hiilistrategioihin. Tutkimuksessa luotiin malli, jolla arvioitiin yritysten hiilistrategioiden kunnianhimoisuutta. Kunnianhimoisimmat hiilistrategiat sitoutuivat haastaviin päästötavoitteisiin, käyttivät edistyksellisiä päästöjen vähennyskeinoja ja perustuivat arvon luomiselle, hyvään hallintotapaan sekä ympäristönsuojeluun. Hiilistrategioiden arviointimalli tarjoaa mahdollisuuden vertailla eri yritysten strategioita ja tunnistaa edistyksellisiä päästöjen vähentämistä tukevia keinoja ja niiden taustavaikuttimia. Tutkimuksen tulokset tarjoavat yrityksille käytännönläheisen lähestymistavan hiilistrategioiden kehittämiseen kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.
Description
Supervisor
Toivonen, Saija
Thesis advisor
Toivonen, Saija
Keywords
real estate investment trust, corporate responsibility, carbon strategy, sustainability reporting, climate change, content analysis
Other note
Citation