Valaistussuunnittelutyökalun kehitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
fi
Pages
119
Series
Abstract
Valaistussuunnittelun osa-alueisiin kuuluu mm. valaistus- ja kustannuslaskenta. Valaistuksen visualisointi kuuluu myös yhä enenevässä määrin valaistussuunnittelijan tehtäviin. Työssä oli tavoitteena kehittää valaistussuunnittelutyökalu, jolla pystytään tekemään nämä kolme asiaa. Ensimmäiseksi suoritettiin valaistuksen visualisointiohjelmien kartoitus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa visualisointiohjelmien tarjonta ja samalla selvittää onko olemassa ohjelma jolla em. kolme asiaa voidaan tehdä. Kustannuslaskentaosuudessa pyritään ottamaan valaistusjärjestelmän elinkaarikustannusten lisäksi valaistuksen positiivisista vaikutuksista syntyvät tuotot. Hyvän valaistuksen ajatellaan nostavan työntekijän tuottavuutta, mikä tulee suunnittelu vaiheessa ottaa huomioon valaistuksen kustannusrakenteesta keskusteltaessa. Samalla otetaan kantaa siihen, mikä on hyvää valaistusta. Suoritetun valaistuksen visualisointiohjelmien kartoituksen jälkeen päädyttiin käyttämään jokaisella suunnittelun osa-alueella eri ohjelmia. Visualisointi on työlästä, mutta kun esivalmisteluja tehdään riittävästi, työ helpottuu olennaisesti. Kun kustannuslaskennassa otetaan mukaan työntekijöiden tuottavuuden paranemisesta syntyvät säästöt palkkakustannuksissa, havaitaan että jo pieni tuottavuuden kasvu synnyttää merkittäviä säästöjä.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Tenninen, Timo
Keywords
office lighting, toimistovalaistus, lighting visualization software, valaistuksen visualisointiohjelmat, well-being, hyvinvointi, costing, kustannuslaskenta
Other note
Citation