Everyday Favors and Social Exchange in a Local Gift Exchange System - Case: Kassi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 70 + liitt. (+7)
Series
Abstract
This thesis focuses on online gift exchange in a setting where online and offline interactions are tightly intertwined and most of the exchanges require face-to-face interaction to be completed. Thesis presents a local online gift exchange system, Kassi, and a case study of its use. Based on survey material, interviews and logs of system usage, users' motivations to contribute to the system and the community are analyzed. Research questions consider also the underlying social phenomena that should be considered in the design process of Kassi. While most users held favorable attitudes towards the system, many reasons for not using the service were found. Most of the reasons concerned uncertainties in expected behavior, lack of norms for exchange activities and not knowing how the system functions as a whole. Findings are set into perspective by discussing different ways of defining participation, measuring use and qualifying different types of contributions. Thesis argues that when users try to fit a system into their everyday lives, designers should consider supporting such efforts looking the as a whole, including the social phenomena and behavior outside the system itself.

Tämän diplomityön aiheena on verkkopalvelun kautta tapahtuva palvelustenvaihto. kontekstissa, jossa verkossa ja verkon ulkopuolella tapahtuva vuorovaikutus on tiukasti toisiinsa kytkeytynyttä ja useimmat vaihtotapahtumat vaativat kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta. Diplomityö esittelee paikallisen vaihtopalvelun, Kassin, ja tapaustutkimuksen sen käytöstä. Tutkimuksessa analysoidaan käyttäjien motivaatiotekijöitä käyttää Kassi-palvelua ja osallistua yhteisön toimintaan kyselytutkimuksessa, haastatteluissa ja Kassin tietokannoista kerätyn tiedon perusteella. Käyttösyiden lisäksi tutkimuksessa huomioidaan taustalla olevat sosiaaliset ilmiöt, jotka tulisi huomioida Kassin kehityksessä. Vaikka useimmat käyttäjät suhtautuivat myönteisesti palveluun, tutkimuksessa löydettiin myös monia syitä olla käyttämättä palvelua. Suurin osa syistä koski käyttäjien epävarmuutta siitä, kuinka heidän tulisi käyttäytyä, vaihtotoimintaan liittyvien normien puutetta ja sitä, etteivät käyttäjät tienneet kuinka järjestelmä kokonaisuutena toimii. Tuloksia tarkastellessa teoreettisena taustana käsitellään erilaisia tapoja määritellä ja arvottaa osallistumista ja sitä kuinka käyttöä mitataan. Työn lopputuloksena todetaan, että palvelun kehittäjien tulisi tarkastella järjestelmää kokonaisuutena, kiinnittäen huomiota käyttäjien toimintaan niin verkkopalvelussa, kuin yhteisössä sen ulkopuolellakin. Erityisesti taustalla vaikuttavat sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmiöt tulisi huomioida osana palvelun kehitystä.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Nuutila, Esko
Lampinen, Airi
Keywords
computer-mediated communication, tietokonevälitteinen viestintä, online community, verkkoyhteisö, social exchange, sosiaalinen vaihto, gift economies, vaihtotalous
Other note
Citation