Peilikuvat – vasen ja oikea kuvasommittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee sommittelua ensisijaisesti maalaustaiteessa ja on luonteeltaan sekä laadullinen että määrällinen. Tutkimuskysymyksenä on vasemmalle ja oikealle sijoittelun merkityserot kuvasommittelussa. Opinnäyte lähestyy sommittelukysymyksiä Rudolf Arnheimin, Onni Ojan, Unto Pusan sekä Gunther Kressin ja Theo van Leeuwenin teoreettisten kirjoitusten kautta. Metodina on silmänliikeseurantatutkimus, jonka määrällistä tutkimusdataa on rinnastettu edellä mainittuun sommittelun teoriaan. Silmänliikeseurantaprojektin kuva-aineistona ovat taidehistorialliset maalaukset ja kolme nykymaalausta peilikuvineen. Opinnäyte tarkastelee aluksi meitä ympäröivää kuvatulvaa, kuvanlukutaitoa ja kuvataiteen roolia osana visuaalista kulttuuria. Pohtimalla kuvien syvempiä merkityksiä sommittelukysymykset nousevat esille. Ne viitoittavat kohti tutkimusasetelmaa, joka rakentuu sommittelun perusasioiden kautta. Tutkimuskysymykseen liittyy oletus lukusuunnan mahdollisesta vaikutuksesta kuvan ”lukemiseen”, ja tästä syystä peilikuvien tarkastelulla on työssä keskeinen rooli. Tutkielma käsittelee sommittelua sekä laajemmin, kuten kartoittamalla sommittelun toteutumista kuvataideopetuksessa, että yksityiskohtaisemmin esimerkiksi tapausesimerkeillä, joilla tutkitaan elementtien sijoittelua kuva-alassa. Tutkielma tuo esiin sommitteluun sisältyviä asioita myös ajankohtaisissa, nykyteknologiaan liittyvissä ilmiöissä. Tämän jälkeen opinnäytetyö siirtyy projektikuvaukseen silmänliikeseurantatutkimuksesta ja data-analyysin pohjalta saatuihin tuloksiin silmänliikekokeista. Tulosten mukaan kuvien oikeaa puolta oli katsottu keskimäärin enemmän kuin vasenta puolta. Kuvien ollessa oikein päin katseiden kerääntyminen oikealle oli selvästi suurempaa kuin niiden peilikuvissa. Formalistinen ja semioottinen kuva-analyysi silmänliikeseurantakokeiden kuvasarjan maalauksesta Sammon puolustus (Akseli Gallen-Kallela 1896) pureutuu opinnäytteen aiemmissa osissa esille tulleisiin asioihin. Sammon puolustuksen tulkinta jatkuu rinnastamalla silmänliikeseurantadataa ja sommittelun teoriaa maalauksen ollessa oikein päin ja peilikuvana. Opinnäytteessä tulkitaan samalla tavalla myös kuvasarjan muita maalauksia peilikuvineen ja vertaillaan maalauksia keskenään tehden niiden pohjalta johtopäätöksiä liittyen asetettuun tutkimuskysymykseen. Silmänliikeseurantakokeiden tulokset tukevat pitkälti sommittelun teoriaa. Tämä tarkastelu voi avata uusia näkökulmia kuvataideopetukseen.

This thesis deals with composition primarily in the art of painting and is both qualitative and quantitative in nature. The research question is differences in meaning left and right positioning in pictorial composition. Issues due to composition are approached through the theoretical writings of Rudolf Arnheim, Onni Oja, Unto Pusa and Gunther Kress & Theo van Leeuwen. The method is eye movement study, the quantitative research data of which has been compared to the above mentioned theory of composition. The image material of the eye tracking project consists of art historical paintings and three contemporary paintings with their mirror images. The thesis begins with examining the flood of images that surround us, our ability to read images and the role of visual arts as a part of visual culture. Questions of composition come to the fore when the deeper meanings of images are considered. They outline the research setting that is built through the basics of composition. The research question involves the assumption that reading direction may influence the "reading" of images, and for this reason examining mirror images plays a central role in the work. The thesis deals with composition both in a broader context, for example by surveying the implementation of composition in visual arts education, and in more detail, with case examples that examine the placement of elements in the visual field. The thesis brings up composition also in connection to modern-day technology. After that, the thesis moves on to project description based on eye movement research and data analysis to the results obtained from the eye tracking measures. According to the results, the right side of the pictures has been viewed on average more than the left side. When the pictures were in their original position, the accumulation of gazes to the right side was clearly larger than in their mirror images. Issues raised in the previous parts of the thesis are discussed in a formalistic and semiotic image analysis of the painting The Defense of the Sampo (Akseli Gallen-Kallela 1896). The interpretation of The Defense of the Sampo continues by examining the eye movement data and composition theory with the painting facing the right way and as a mirror image. The thesis also interprets the other paintings in the picture series with their mirror images in the same manner and compares the paintings with each other, drawing conclusions based on them in relation to the research question. The results of the eye tracking tests largely support the theory of composition. This review can open up new perspectives for art education.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Sederholm, Helena
Keywords
kuva-analyysi, kuvataideopetus, maalaukset, peilikuvat, silmänliikeseurantatutkimus, sommittelu
Other note
Citation