Business models promoting system-level environmental sustainability in the textile domain

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Creative Sustainability
Language
en
Pages
72
Series
Abstract
Textiles play important parts in various aspects of human life. They protect us from our environ- ment, and fulfil complex individual, social and cultural practices, wants and needs. However, the material-intensive nature of textiles causes significant negative environmental impacts resulting from, e.g., short use time, choice of materials and lack of recycling. Fundamental shifts in opera- tional models are required to reach global sustainability targets, as mainstream business practices currently contribute to the exacerbation of wicked problems such as climate change and biodiversity loss. So far, sustainability improvements in the textile domain have focused on the organizational level, and alternative, fundamentally more sustainable business models remain marginal in market share. Achieving system-level environmental sustainability requires approaches tackling the funda- mental aspects related to, for example, the design, goals and world views of the textile domain. Research highlights business models’ roles in system-level, i.e., societal, transitions. However, un- derstanding of business models’ contribution to or how they can limit their impact on socio-ecolog- ical resilience is still lacking. This study seeks to address this gap in knowledge by investigating what types of sustainable business models could contribute to system-level sustainability by transforming the modus operandi of the textile domain. To answer this question, I adopt an integrative literature review approach of business model, systems thinking and socio-technical transition theory. Both scholarly and grey literature is studied to gain a comprehensive overview of knowledge, as well as critically review and reconceptualize theory. Based on literature, three phenomena in the global textile domain contribute most to its negative environmental impacts: 1) lack of circularity throughout the lifecycle of textiles, 2) ownership-based consumption, and 3) the nature of fashion that drives consumption of textiles in increasing volumes. Based on the findings I argue that sustainable business models that shift linear processes into cir- cular ones, scale up solutions enabling the extension of use time of textiles, and mainstream sus- tainable standards in production and consumption, possess most potential for contributing to sys- tem-level sustainability by impacting the structures of the textile domain. In response to the findings, I propose a new framework for evaluating sustainable business mod- els’ potential for contributing to system-level sustainability impact in the textile domain. I identify a need for clarifying the use of stakeholder engagement and scalability and their connection to sys- tem-level impact in literature. Moreover, I identify a lack in the literature regarding the considera- tion of the need for reduction in material consumption required for reaching global sustainability. Finally, I also identify avenues for future research and cross-sectoral learning, and implications for practitioners.

Tekstiilit ovat tärkeä osa ihmiselämää. Ne suojaavat ympäristöltä ja liittyvät monimutkaisiin yksi- löllisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin, käytäntöihin, toiveisiin ja tarpeisiin. Tekstiilien materiaali- intensiivisyys aiheuttaa kuitenkin merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, muun muassa ly- hyen käyttöajan, materiaalivalintojen ja kierrätyksen puutteen vuoksi. Vakiintuneet liiketoimin- tamallit myötävaikuttavat haitallisesti viheliäisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen ja luon- non monimuotoisuuden katoon. Kestävyystavoitteiden saavuttaminen vaatii täten perustavanlaa- tuisia muutoksia liiketoimintamalleihin. Toistaiseksi kestävyystoimet tekstiilialalla ovat kuitenkin keskittyneet organisaatiotasolle, ja uudet, lähtökohtaisesti kestävämmät liiketoimintamallit edus- tavat edelleen marginaalista markkinaosuutta. Järjestelmätason kestävyyden saavuttaminen edel- lyttää muun muassa järjestelmän rakenteeseen ja tavoitteisiin vaikuttavia toimintamalleja. Liiketoimintamallien roolia järjestelmätason siirtymissä on kirjallisuudessa tutkittu, mutta mi- ten ne voivat rajoittaa haitallisia vaikutuksia sosioekologiseen resilienssiin ei vielä täysin tunneta. Tämä tutkimus pyrkii täyttämään tätä aukkoa tutkimalla sellaisia kestäviä liiketoimintamalleja, jotka voisivat vaikuttaa tekstiilialan muutokseen ja vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia jär- jestelmätasolla muuttamalla vakiintuneita toimintatapoja. Tutkimusmenetelmänä on integroiva kirjallisuuskatsaus kohdistuen liiketoimintamallien, systeemiajattelun ja sosio-teknisen siirtymä- teorian kirjallisuuteen. Tutkin sekä tieteellistä että harmaata kirjallisuutta kattavan yleiskatsauk- sen kokoamiseksi, sekä tarkastellakseni kriittisesti ja uudelleenkäsitelläkseni teorioita. Kirjallisuuden perusteella eniten kielteisiä ympäristövaikutuksia aiheuttaa kolme globaalia teks- tiilialan ilmiötä: 1) kierron puute tekstiilien elinkaaressa, 2) omistukseen perustuva kulutus ja 3) muodin tekstiilien määrällistä kulutusta kasvattava luonne. Tulosten pohjalta väitän, että kestävät liiketoimintamallit, jotka pystyvät muuttamaan lineaarisia prosesseja kiertäviksi, skaalaamaan tekstiilien käyttöajan pidentämistä mahdollistavia ratkaisuja, ja valtavirtaistamaan kestäviä stan- dardeja tuotannossa ja kulutuksessa omaavat eniten mahdollisuuksia myötävaikuttaa järjestelmä- tason kestävyyteen muuttamalla alan vakiintuneita ja rakenteita käytäntöjä. Tulosten pohjalta ehdotan uutta teoreettista viitekehystä kestävien liiketoimintamallien järjes- telmätason kestävyysvaikutusten potentiaalin arvioimiseksi tekstiilialalla. Tunnistan kirjallisuu- dessa tarvetta tarkentaa sidosryhmien sitoutumisen ja skaalautuvuuden käsitteiden käytöä sekä niiden yhteyttä järjestelmätason kestävyysvaikutuksiin. Lisäksi tunnistan, että kestävyystavoittei- den saavuttamiseksi vaadittavaa materiaalikulutuksen vähentämisen tarvetta ei juurikaan huomi- oida kirjallisuudessa. Lopuksi esitän myös mahdollisuuksia jatkotutkimukselle, monialaiselle op- pimiselle ja keinoja ammattilaisille.
Description
Thesis advisor
Halme, Minna
Keywords
sustainable business models, sustainable textiles, system-level environmental impact, Business model
Other note
Citation