Enhancing Information-Sharing Cuture in New Product Development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 81 s. + liitt.
Series
Abstract
Informaation jakamiseen liittyvät ongelmat ovat tyypillisiä monille tietointensiivisille yrityksille. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu useita tietämyksenhallinnan malleja liittyen informaation jakamiseen ja niiden pohjalta on luotu oma synteesimalli. Tätä mallia on käytetty analysoimaan tuloksia empiirisen osan haastatteluista, jotka tehtiin Nokian tuotekehitysyksiköissä tyypillisten informaation jakamiseen liittyvien ongelmien tunnistamiseksi ja ratkaisujen esittämiseksi niihin. Kulttuurin merkitystä informaation jakamisessa sekä kulttuurin muutoshankkeiden toteutettavuutta tutkittiin myös teoreettisessa osassa. Empiirisen osan analyysissa käytetty materiaali koostuu kahdeksasta kirjoittajan toteuttamasta haastattelusta sekä 135 Nokian managerien toteuttamana haastattelusta osana Nokian vuotuisia Associate Satisfaction Interviews prosessia. Tähän dataan perustuen luotiin kolme "tietoskenaariota" edustamaan tyypillisiä tuotekehityksen ongelmatilanteita liittyen informaation jakamiseen Nokialla. Kyseiset kolme tietoskenaariota olivat tiedon löytämisen -skenaario, kokemusten siirtämisskenaario vastahakoinen ekspertti -skenaario. Näitä kolmea skenaariota jalostettiin perustuen teoreettisen osan tuloksiin ja konkreettisia parannusesityksiä tehtiin. Tuloksiin kuuluvat myös "tietämyksenhallinnan vision" luominen Nokialle sekä sellaisen mittariston kehittäminen, jolla voidaan seurata edistystä kohti visiota.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Hietala, Jorma
Keywords
knowledge management, tiedonhallinta, information-sharing, informaation jakaminen, culture, kulttuuri, new product development, tuotekehitys
Other note
Citation