The usage of building information model in building maintenance manual

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Building Information Modeling (BIM) is a new approach to presenting building information in digital format. BIM and its processes are being developed rapidly all the time and pilot projects are turning to daily use of BIM. BIM is used nowadays in all major projects. The increase of using BIM enables also development of other building processes. The overall purpose of utilizing BIM for facility maintenance is to leverage facility data through the facility lifecycle. Facility data is created throughout the design and construction process. The maintenance of this data will create greater efficiencies such as: having accurate as-built information to reduce the cost and time required for renovations, increasing customer satisfaction and optimizing the operation and maintenance of our building systems to reduce energy usage. BIM has not yet been utilized to significant extent for facility maintenance because of the interoperability problems and the limited software feasibility. The objective of this thesis was to define modelling requirements, main content and use cases for a maintenance model and how it can be utilized in information systems. In this thesis national and international literature about the use of BJM in facility maintenance was collected and a process in building information modelling was evaluated that can be utilized in the facility maintenance. This thesis includes a case study in which a link between the maintenance model and the maintenance manual database was built which did not succeed. However the possibilities of a functional link were confirmed. Software used is Autodesk Navisworks, Profox's Datamanager and Airix Alfa maintenance manual. The possibilities of a free bimserver and the suitability of the ifd library and COBie standard in information exchange were also studied.

Rakennuksen tietomallintaminen (BIM) on uusi toimintatapa rakennuksen ja siihen liittyvien tietojen esittämiseksi digitaalisessa muodossa. Tietomallintaminen elää murrosvaihetta ja siihen liittyvät toimintatavat kehittyvät nopeasti koko ajan. Tietomallintamisen pilottiprojekteista on siirrytty tietomallien jokapäiväiseen käyttöön ja kaikki merkittävimmät rakennushankkeet tehdään tietomallintamalla. Tietomallintamisen käytön lisääntyessä mahdollistetaan myös muiden rakennusprosessien kehittäminen ja parantaminen. Tietomallien hyödyntämistä kiinteistöjen käytössä ja ylläpidossa ei ole Suomessa otettu laajasti käyttöön. Nykyisen käytännön mukaan kiinteistön omistajalle luovutetaan käyttöönottovaiheessa as-built tietoiset suunnitteludokumentit ja huoltokirja-aineisto. Tietomallien käytön tarkoituksena on hyödyntää kiinteistön tietoja, jotka syntyvät suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa koko elinkaaren ajan. Tietomallien käytön avulla voidaan tehdä aika- ja kustannussäästöjä korjaushankkeissa, parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä ja optimoida käytön ja ylläpidon toimintoja, joka vähentää energiankulutusta. Tietomallien käytön esteenä kiinteistön huollossa ja ylläpidossa on ollut tiedonsiirto-ongelmat sekä ohjelmistojen rajoittuneet käyttömahdollisuudet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli määritellä kiinteistön ylläpitomallin keskeiset ominaisuudet ja miten tietomalleja voidaan hyödyntää kiinteistön ylläpidon tietojärjestelmissä. Tutkimuksessa kerättiin sekä kansallista että kansainvälistä tietoa tietomallien käytöstä rakennuksen huollossa ja ylläpidossa sekä pyrittiin määrittelemään tietomallintamisen menettelytapa, jota voidaan hyödyntää kiinteistön ylläpidossa. Tutkimuksessa laadittiin case kohteen avulla ylläpitomallin perusrakenne ja se pyrittiin linkittämään huoltokirjan tietokantaan. Ohjelmistoina käytettiin Autodeskin Navisworksia, Profoxin Datamanager ohjelmistoa ja Airix talotekniikan Alfa huoltokirjaa. Tietokantalinkin rakentaminen ei onnistunut käytettyjen ohjelmistojen avulla. Tässä työssä tutkittiin myös ilmaisen tietomallipalvelimen (BIMserver) käyttömahdollisuuksia, IFD libraryn ja COBie tiedonsiirtostandardin hyödyntämistä tiedonsiirtoprosessissa tietomallien ja ylläpitotietojen välillä.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Tauriainen, Matti
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
BIM, tietomalli, IFC, IFC, maintenance manual, huoltokirja, facility maintenance, kiinteistön ylläpito, information exchange, tiedonsiirto
Other note
Citation