Suoritusperusteinen palkitseminen osana asiantuntijoiden henkilöstöjohtamista ja -hallintaa: case-tutkimus yrityksessä X

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa on tutkittu asiantuntijoiden aineellista, erityisesti suoritusperusteista palkitsemista. Suomessa suoritusperusteisen palkitsemisen käyttö on yleistynyt 1990-luvulta alkaen, samoin asiantuntijoiden määrä on kasvanut. Toistaiseksi ei kuitenkaan olla yksimielisiä suoritusperusteisen palkkauksen hyödystä asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimuksessa tutkittiin, millä tavoin yrityksen johto käyttää aineellista, erityisesti suoritusperusteista palkitsemista osana henkilöstöjohtamista ja henkilöstöhallintaa. Tutkimus vastasi kysymyksiin: a) Millainen aineellisen palkitsemisen järjestelmä case-asiantuntijayrityksen konsulttiyksikössä on? ja b.) Millä tavoin suoritusperusteinen palkitseminen nähdään osana asiantuntijoiden johtamista ja henkilöstöhallintaa? Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena. Tutkimuksen aineistona toimi case-yrityksen konsulttiyksikön henkilöstöhallinnon muutosjohtajan kanssa käyty teemahaastattelu. Aikaisemman kirjallisuuden perusteella suoritusperusteista palkitsemista voidaan käyttää yrityksissä kannustaakseen yrityksen nykyisiä työntekijöitä, houkutellakseen uutta pätevää työvoimaa sekä estääkseen pätevän työvoiman yrityksestä poislähdön. Lisäksi suoritusperusteisen palkitsemisen käytön motiivina saattaa olla sen joustava luonne. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella case-yrityksen asiantuntijaorganisaation konsulttiyksikössä suoritusperusteista palkitsemista käytetään ainoastaan kannustaakseen henkilöstöä. Työpaikan houkuttelevuuteen sen sijaan pyritään vaikuttamaan kokonaispalkitsemisen kautta, mihin liittyy niin aineellista kuin aineetontakin palkitsemista. Case-yrityksessä ei myöskään nähdä suoritusperusteisten palkkioiden vaikuttavan henkilöstön vaihtuvuuteen. Muita suoritusperusteiseen palkitsemiseen liittyviä motiiveja ei tutkittu. Tutkimus keskittyi tarkastelemaan suoritusperusteista palkitsemista ainoastaan johtamisen apuvälineen näkökulmasta. Jatkotutkimuksissa voisi arvioida saman case-yrityksen suoritusperusteisen palkitsemisen vaikuttavuutta haastattelemalla case-yrityksen henkilöstöä. Toisaalta mielenkiintoista olisi myös tutkia muiden, vastaavanlaisten yritysten suoritusperusteisen palkitsemisen järjestelmiä ja verrata niitä keskenään.
Description
Thesis advisor
Vaivio, Juhani
Keywords
suoritusperusteinen palkitseminen, aineellinen palkitseminen, asiantuntija, asiantuntijaorganisaatio
Other note
Citation