Workspace methodologies : studying communication, collaboration and workscapes

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Date
2006
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
103
Series
Report / Helsinki University of Technology, Laboratory of Work Psychology and Leadership, 2006/3
Abstract
This report consists of descriptions of methods, which are used for studying, evaluating and developing workplaces. Work environments are analyzed as layers or imbedded levels: as physical, virtual and mental/social spaces. In this analysis, Kurt Lewin's classical psychological concept 'Life Space' is used as well as the concept 'ba' provided by Nonaka, Toyama and Konno. 'Ba' refers to socially shared space, where people create, share and use knowledge. The concept of Ba unifies the physical space, such as an office space, the virtual space, such as e-mail, and the mental or social space, such as common experiences, ideas, values, and ideals shared by people with common goals as a working context. A hypothesis is that the support and/or hindrances of these spaces have a crucial influence on the activities of employees, groups and organizations. To design and develop workplaces it is fundamental to identify these facilitating and hindering work context characteristics. For this purpose, various methods are needed to collect data, to analyze it, to describe and model the environments, and to analyze their quality. In this report, some only methods are described. They are: social network analysis, sketching and photographing methods, communication analysis, work requirement and well-being analysis, simulation game method and multidisciplinary workplace study methodology. The described methods are examples of approaches and methods meant to cling to the challenges of workplace design.

Tämä raportti koostuu työtilojen tutkimisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä käytettyjen tiedonkeruu- ja analysointimenetelmien kuvauksista. Työn toimintaympäristöä eritellään eri tasoina tai kerrostumina: fyysisinä, virtuaalisina ja henkisinä/sosiaalisina tiloina. Tasoerittelyssä hyödynnetään Kurt Lewinin klassista, yksilöpsykologista 'elämäntila' käsitettä sekä Nonakan, Toyaman ja Konnon käsitettä 'ba'. Ba tarkoittaa sosiaalisesti jaettua tilaa, jossa olevat ihmiset luovat, jakavat ja käyttävät tietoa. 'Ba' yhdistää fyysisen tilan, kuten toimisto, virtuaalisen tilan, kuten sähköposti, ja henkisen tai sosiaalisen tilan, kuten yhteisesti jaetut kokemukset, ideat ja ihanteet. Oletuksena on, että näiden tilojen tarjoama tuki ja esteet vaikuttavat keskeisellä tavalla yksittäisten työntekijöiden, ryhmien ja organisaatioiden toimintaan. Työpaikkojen suunnittelun ja kehittämisen kannalta on olennaista tunnistaa toimintaa helpottavia ja estäviä tekijöitä. Tähän tarvitaan erilaisia menetelmiä kerätä työtiloja koskevaa tietoa, analysoida sitä, kuvata näitä ympäristöjä ja arvioida niiden laatua. Raportin kirjoituksissa kuvataan joitakin menetelmiä. Kuvatut menetelmät ovat: sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmät, piirros- ja valokuvamenetelmä, kommunikaatioanalyysi, kuormitustekijä- ja hyvinvointianalyysi, simulaatiopelimenetelmä ja monitieteinen työpaikkojen tutkimusmetodologia. Esitellyt menetelmät ovat esimerkkejä tavoista paneutua työpaikkojen tutkimuksen haasteisiin.
Description
Keywords
workplace, work environment, workspace, data gathering, analysis, evaluation, methodology, työpaikka, työympäristö, työtila, tiedonkeruu, analysointi, arviointi, arviointi
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007237