Extension of the wavelenght range of spectral irradiance measurements

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Mittaustekniikka
Mcode
S-108
Degree programme
Language
fi
Pages
45
Series
Abstract
Spektrinen irradianssi eli tehotiheys on yksi tärkeimmistä radiometrisistä suureista. Se kuvaa kuinka paljon säteilytehoa kohdistuu tietylle pinta-alalle tietyllä aallonpituudella. MIKES TKK Mittaustekniikalla on spektrisen irradianssin mittanormaali 290-900 nm:n aallonpituusalueelle. Mittaukset tehdään absoluuttisesti karakterisoidulla suodatinradiometrillä, johon kuuluu mallinnettu Si-loukkuilmaisin, tarkkuusapertuuri ja 13 lämpötilastabiloitua interferenssisuodatinta. Kalibrointipalvelujen asiakkaat ovat kuitenkin ilmaisseet tarpeen kalibroinneille hieman laajemmalla aallonpituusalueella. Tässä työssä laajennettiin spektrisen irradianssin mittauksen aallonpituusaluetta 250-290 nm:iin ultraviolettialueella ja 900-1500 nm:iin lähi-infrapuna-alueella. Ultraviolettialueella käytettiin GaAsP-loukkuilmaisinta ja ultraviolettisuodattimia. Lähi-infrapuna-alueella käytettiin Ge-diodi-ilmaisinta ja infrapunasuodattimia. Muuten suodatinradiometri pysyi kummassakin tapauksessa samanlaisena kuin aikaisemmin. Kaikilla kolmella suodatinradiometrillä mitattiin kolme NPL:nt(National Physical Laboratory, Iso-Britannia) kalibroimaa FEL-tyyppistä mittanormaalilamppua. Tuloksena saatiin laboratorion spektrisen irradianssin mittanormaali ensimmäistä kertaa laajennettua mittauksiin 260 nm, 980 nm, 1100 nm, 1300 nm ja 1500 nm:n aallonpituuksilla, ja spektrisen irradianssin aallonpituusalue laajennettua 250-1500 nm:n alueelle. Laajennetuksi mittausepävarmuudeksi (k=2) saatiin ultraviolettialueella 2,8 % infrapuna-alueella 3,0 %. Vertailu NPL:ään osoitti, että mittaamamme spektrinen irradianssi on ultraviolettialueella keskimäärin 2,5 % suurempi kuin NPL:llä. Lähi-infrapuna-alueella spektrinen irradianssi on enimmillään 4,9 % suurempi kuin NPL:llä, mutta näkyvän valon alueella erot ovat hyvin pienet, vain 0,5 %:n luokkaa.
Description
Supervisor
Ikonen, Erkki
Thesis advisor
Ojanen, Maija
Kärhä, Petri
Keywords
spectral irradiance, spektrinen irradianssi, filter radiometer, suodatinradiometri, trap detector, loukkuilmaisin
Other note
Citation