Ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Business Law
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Tutkielman aiheena ovat ympäristöverot ympäristöpolitiikan välineenä. Tutkielmassa analysoidaan alun perin vuonna 1996 käyttöönotettua jäteveroa, vuoden 2008 alusta käyttöönotettua henkilöautojen autoveroa ja ehdotettua henkilöauton ajoneuvoveron perusveroa. Käsiteltävät verot on valittu toisaalta niiden ajankohtaisuuden ja toisaalta niiden käsittelyn mahdollistamien ympäristöverotuksen epäkohtien ja teoreettisten näkökulmien esiintuomisen johdosta. Tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kunkin käsiteltävän veron arviointi ympäristöpolitiikan välineenä. Arviointi on ensisijaisesti oikeustaloustieteellisiä työkaluja hyödyntävää veron teoreettista arviointia, mutta jo käytössä olevien verojen vaikuttavuutta arvioidaan myös muutamien käytettävissä olevien aineistojen pohjalta. Toinen tavoite on suomalaisessa ympäristöverotuksessa tapahtuneen kehityksen arviointi vertailemalla vanhemman jäteveron ja uudempien auto- ja ajoneuvoverojen laadinnassa tehtyjä ratkaisuja. Luvussa kaksi esitellään lyhyesti kaikki tämänhetkiset suomalaiset ympäristöverot. Lisäksi luvussa esitellään tutkielman noudattama ympäristöverojen tyyppijaottelu, luonnehditaan ympäristöverojen eri tyyppejä lyhyesti ja otetaan kantaa tyyppijaottelujen käyttökelpoisuuteen. Luvussa kolme tarkastellaan verojen käsittelyssä käytettäviä oikeustaloustieteellisiä työkaluja. Luvussa neljä perehdytään jäteveroon. Käsittely tapahtuu luvun kolme työkaluja hyödyntäen ja siinä kiinnitetään myöhemmin käsiteltävien verojen tapaan huomiota veroperusteeseen, verotasoon, soveltamisalaan ja veron vaikuttavuuteen. Auto- ja ajoneuvoveroista poiketen jäteveron kohdalla luodaan katsaus myös veroon sen alkuperäisen säätämisen jälkeen tehtyihin muutoksiin. Luvussa viisi tutustutaan henkilöautojen verotukseen. Ensimmäisenä analysoidaan uudistunutta autoveroa ja toisena uudistettavaa ajoneuvoveron perusveroa. Lopuksi pohditaan henkilöautojen autoverotuksen mahdollisia kehityssuuntia. Luku kuusi keskittyy jäteveron ja henkilöautojen auto- sekä ajoneuvoveron perusveron vertailuun. Luvussa seitsemän esitetään tutkielman pohjalta nousseet päätelmät.
Description
Keywords
environment, ympäristö, environmental policy, ympäristöpolitiikka, taxation, verotus
Other note
Citation