Dissonance – the role of interaction in perceiving noise

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
96
Series
Abstract
This thesis consists of an artistic project and a written part, which examine the impact of interaction on the perception of noise through new media installations. Noise is usually considered as interference or an error and is often actively tried to eliminate. However, in the proper contexts, noise can also show its empowering quality and turn from disturbing to meaningful. Interacting with new media applications, such as computer-based musical installations, is a current research topic. The thesis discovers that while computer-based instruments provide possibilities and flexibility that the traditional instruments do not necessarily have, they are still often regarded as lacking the same expressivity and sensitivity. Artistic experimentation with new computer-based musical interfaces helps find novel, more intuitive ways of interacting with a computer. The thesis attempts to answer the following research questions through artistic research: does interaction change the perception of noise in new media installations? How does the technical and aesthetic implementation of the thesis installations affect interaction? In order to study noise and interaction, the thesis project includes a series of three interactive new media installations, which were exhibited at Kosminen Gallery, Helsinki. The written part of the thesis reflects on the design and building process of both the physical installations and the sound programming. It also introduces the key influences and theoretical perspectives related to the sound, aesthetics and medium of the works. Finally, the thesis also presents the results of a small- scale survey conducted during the exhibition. In the survey, the participants shared their experiences of interacting with the installations and their sounds. By studying these answers and construing the design and building process, the thesis suggests that the context does indeed affect the perception of noise. Based on the study and observations, the thesis also argues that new media installations provide a perfect tool to experience noise in a meaningful way and unveil its potential for self-expression beyond the limits of conventional musicality.

Tämä opinnäytetyö koostuu taiteellisesta projektista ja kirjallisesta osuudesta. Näissä molemmissa tarkastellaan uusmediainstallaatioiden avulla sitä, miten vuorovaikutus muuttaa käsitystä meluäänistä, eli noisesta. Noisea pidetään monissa tapauksissa häiriönä tai virheenä, josta pyritään aktiivisesti eroon. Otollisessa tilanteessa noise voi kuitenkin vaikuttaa myös voimaannuttavasti ja muuttua häiritsevästä merkitykselliseksi. Vuorovaikutus uusmediasovellusten, kuten tietokoneihin pohjautuvien ääni-installaatioiden kanssa on ajankohtainen tutkimusaihe. Opinnäytetyössä todetaan, että tietokoneisiin pohjautuvat uudet instrumentit voivat tarjota joustavuutta ja ominaisuuksia, joita perinteisillä instrumenteilla ei välttämättä ole. Siitä huolimatta, niiltä katsotaan usein puuttuvan perinteisille instrumenteille ominainen ilmaisukyky ja hienovaraisuus. Taiteellinen tutkimustyö uusia digitaalisia musiikkikäyttöliittymiä hyödyntäen mahdollistaa uusien ja intuitiivisempien vuorovaikutustapojen löytämisen. Taiteellisen tutkimuksen avulla opinnäytetyö pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: muuttaako vuorovaikutus käsitystä noisesta uusmediainstallaatioissa? Kuinka opinnäytetyöteosten tekninen ja esteettinen toteutus vaikuttaa vuorovaikutukseen? Opinnäytetyö pitää sisällään kolmesta interaktiivisesta uusmediainstallaatiosta koostuvan teossarjan, jotka tutkivat noisea ja vuorovaikutusta. Työt olivat esillä Kosminen-galleriassa Helsingissä. Opinnäytetyön kirjallinen osa kertoo installaatioiden rakentamisprosessista, sekä äänien suunnittelusta ja ohjelmoinnista. Se esittelee myös teosten ääniin, estetiikkaan ja medioihin liittyvät keskeiset vaikutteet ja teoreettiset näkökulmat. Lopuksi opinnäytetyössä esitetään myös näyttelyn aikana tehdyn pienimuotoisen tutkimuksen tulokset. Kyselyssä osallistujat jakoivat kokemuksiaan vuorovaikutuksesta installaatioiden ja äänten kanssa. Tutkimalla kyselyn vastauksia ja tulkitsemalla suunnittelu- ja rakennusprosessia opinnäytetyössä ehdotetaan, että konteksti vaikuttaa siihen miten noise havaitaan. Tutkimuksen ja havaintojen pohjalta opinnäytetyössä väitetään lisäksi, että uusmediainstallaatiot tarjoavat täydellisen työkalun noisen merkitykselliseen kokemiseen. Uusmediainstallaatioiden avulla noisesta saadaan esiin mahdollisuus itseilmaisuun totutun musikaalisuuden rajojen ulkopuolella.
Description
Supervisor
Tahiroğlu, Koray
Thesis advisor
Tahiroğlu, Koray
Keywords
installation art, sound art, noise music, new media, human-computer interaction, punk (culture), hackers
Other note
Media files notes: Appendix 1, Appendix 2.1, Appendix 2.2 and Appendix 2.3 Description: Video documentation of the finalised installations and videos of the development process Media rights: CC-BY-NC-ND 4.0
Citation