Matkaketjut liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-7
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s.
Series
Abstract
Eco-efficiency and a unified urban structure have been highlighted as important societal goals during the last years. This also increases the importance of a comprehensive transport system planning and management of travel and transport chains. As traffic becomes more rail based one is forced to rely on feeder traffic and park-and-ride solutions to a greater extent. This increases the demand of fluent and functioning trip chains. The objective of this thesis is to investigate if the trip chain approach will change the traffic system planning. The Helsinki region Transport System Plan is used as an example. The thesis is a literature review. The main part of the investigated literature consists of Nordic trip chain studies. According to the Nordic trip chain studies, a trip chain approach improves the competitiveness of public transport, accessibility and node functionality. The trip chain approach has highlighted the need to deepen the understanding of user needs and therefore new methods for data collection and transport modeling have been developed. The trip chain approach puts the transport system users and their needs in the center of the planning. The most critical factors of trip chaining are the chain speed, the fluency of the interchanges, disturbance sensitivity and the pedestrian and bicycle traffic conditions. The trip chain approach causes changes in transport system planning. Trip chain functionality and minimization of the travel demand requires sensibly located services and functions. It becomes more important to coordinate traffic and land use planning. Well integrated transport networks require high quality nodes and enough park-andride capacity. Functioning interchange points becomes more important. Improving the infrastructure for public transport, pedestrians and cyclists are key-measures from a trip chaining-point of view. The improvement of the cyclists' conditions is extended with measures to improve the bikes' prerequisites as part of a trip chain. A door-to-door perspective is highlighted in the information system. Thus, it is necessary to develop the information about disruptions and alternative connections. The maintenance and coordination between different actors should be developed in order to guarantee quality and safety during the entire trip chain.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun kokonaisuus sekä matka- ja kuljetusketjujen hallinta ovat saaneet viime vuosina yhä enemmän painoarvoa, kun yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ekotehokkuus ovat nousseet yhteiskunnallisiksi tavoitteiksi. Liikennejärjestelmän raidepainotteisuuden vahvistumisen myötä joudutaan nojautumaan enenevässä määrin liityntäliikenteeseen, jolloin matkaketjujen sujuvuuden ja toimivuuden vaatimukset kasvavat. Tämän työn tavoitteena oli selvittää, muuttaako matkaketjuajattelu liikennejärjestelmäsuunnittelua. Esimerkkinä liikennejärjestelmäsuunnittelusta käytettiin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelua (HLJ). Työ on kirjallisuustutkimus. Pääasiassa hyödynnettiin Pohjoismaissa tehtyjä matkaketjutarkasteluja. Pohjoismaissa matkaketjutarkasteluilla uskotaan voitavan parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä, esteettömyyttä ja solmukohtien toimivuutta. Matkaketjuajattelu on nostanut esiin tarpeen lisätä tietoa käyttäjien tarpeista ja sen takia on kehitetty kyselyjä ja uudenlaisia mallinnusmenetelmiä. Matkaketjuajattelu nostaa suunnittelun keskiöön liikennepalveluiden käyttäjät ja heidän tarpeensa. Matkaketjujen merkittävimmät kriittiset tekijät liittyvät ketjun nopeuteen, vaihtojen sujuvuuteen, ketjun häiriöherkkyyteen ja kevyen liikenteen edellytyksiin. Matkaketjuajattelu edellyttää muutoksia liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Matkaketjujen toimivuus ja liikennetarpeen minimointi vaativat järkevästi sijoitettuja palveluja ja toimintoja. Liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisen tärkeys kasvaa. Liikenneverkkojen jatkuvuus ja yhteensopivuus asettaa vaatimuksia korkealaatuisille solmukohdille ja riittäville liityntäpysäköintimahdollisuuksille. Solmukohtien ja vaihtopisteiden toiminnallisuus muuttuvat entistä tärkeämmäksi. Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin parantaminen ovat matkaketjun kannalta keskeisessä asemassa. Pyöräilyn edellytysten parantamistoimiin tulevat lisänä toimet, joilla pyöräilyn mahdollisuuksia matkaketjun osana lisätään. Matkaketjut korostavat informaatiojärjestelmässä ovelta ovelle -näkökulmaa. Siksi on tarpeen kehittää häiriötiedotusta ja vaihtoehtoisista ketjuista informointia. Kunnossapidon laatu ja koordinointi eri toimijoiden välillä vaativat kehittämistä ketjun tasaisen laadun ja liikkujan turvallisuuden varmistamiseksi.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Valli, Raisa
Keywords
matkaketju, Helsingin seutu, HLJ 2011, resekedja, Helsingfors region, HLJ 2011, trip chain, Helsinki region, HLJ 2011
Other note
Citation