Land use development plan for Kuninkaankartano and Liisanlehto at the southern entrance of Vaasa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
sv
Pages
106
Series
Abstract
This master thesis consists of a land use development plan, made for the City of Vaasa. The planning area is located by the southern entrance of the city, close to the old city of Vaasa, and counts as one of the most important planning sites in Vaasa at the moment. In the future the area may become part of a trading area with regional importance. The size of the planning area is approximately 280 hectares and on the area the planned amount of floor area for trading is 55 000 square meters. The aim of this land use development plan has been to identify and investigate different development alternatives for the planning area and to define its overall planning situation, which is fairly complicated. There is an approved regional plan for the area, but it does not include any reservations for large retail units. Therefore an additional regional plan document, considering the localisation of commercial services, is being prepared by the Regional Council of Ostrobothnia. The development of the area to a large extent still depends on that additional plan and the Ministry of the Environment's point of view on the trading areas. In this land use development plan different development scenarios have therefore been taken into consideration. Due to the location of the planning area -close to the old city of Vaasa-the planning area holds high historical values, as well as high culture, nature and landscape values. One of the most crucial parts in this work has been to investigate how the area could be developed without diminishing or destroying the special qualities of the area. Another crucial question has considered what type of areas and functions should be prioritised on the area. During the project two events for interaction with citizens and authorities have been organized. The first event was organized as a kick-off event to get the discussion started and to gather general opinions about the area. The second event was organized as a consequence assessment workshop. During the workshop two land use alternatives were compared, one with emphasis on housing areas and one with emphasis on business areas. The housing area alternative was assessed to have less negative consequences in general and also forth special qualities of the area. On the other hand it embraces bigger political risks, since it does not go along with the strategic plans in Vaasa. Based on the outcomes of this project three proposals have been made as a base for further planning of the area. The proposals include both housing and business areas.

Tämä diplomityö koostuu Vaasan kaupungin kaavoitukselle laaditusta kehittämissuunnitelmasta, niin kutsutusta maankäytön kehityskuvasta. Suunnittelu-alue sijaitsee Vaasan eteläisen sisääntuloväylän varrella, Vanhan Vaasan läheisyydessä, ja kuuluu Vaasan tällä hetkellä tärkeimpien kehitysalueiden joukkoon. Alue tulee tulevaisuudessa mahdollisesti kehittymään osaksi seudullisesti merkittävää kaupan aluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 280 hehtaaria ja alueelle suunniteltu kaupan kerrosala on 55 000 neliömetriä. Kehityskuvan tavoite on ollut alueen kehittämismahdollisuuksien kartoittaminen ja tutkiminen sekä poikkeuksellisen monimutkaisen suunnittelutilanteen selventäminen. Alueella on vahvistettu maakuntakaava, mutta aluevarauksia vähittäiskaupan suuryksiköille kaavassa ei ole. Pohjanmaan liitto laatii siksi maakuntakaavan täydennykseksi vaihekaavan, joka koskee kaupan alueiden sijoittumista Pohjanmaalla. Alueen kehitys riippuu vielä paljon ehdotusvaiheessa olevasta vaihekaavasta ja Ympäristöministeriön näkemyksestä uusista kaupan alueista. Kehityskuva perustuu siksi osittain erilaisiin skenaarioihin. Koska suunnittelualue sijaitsee Vanhan Vaasan läheisyydessä sillä on merkittäviä historiallisia, kulttuurihistoriallisia sekä luonto-ja maisema-arvoja. Yksi työn keskeisimpiä osia on ollut selvittää missä määrin aluetta voi kehittää ilman että sen erityisarvot heikentyvät tai häviävät. Toinen keskeinen kysymys työssä on ollut minkä tyyppistä toimintaa alueen kehittämisessä tulisi priorisoida. Projektin aikana on järjestetty kaksi vuorovaikutus-tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus toimi aloitusseminaarina, jonka tavoitteena oli kuulla mielipiteitä sekä saada keskustelu alueen kehittämisestä käyntiin. Toinen seminaari oli työpaja, jossa arvioitiin kahden kehittämisvaihtoehdon vaikutuksia. Kehittämisvaihtoehdoista toinen painottui asumiseen ja toinen yritystoimintaan. Asumispainotteisella vaihtoehdolla arvioitiin olevan vähemmän negatiivisia vaikutuksia, myös alueen eritysarvoja ja -laatuja ajatellen. Yrityspainotteiseen vaihtoehtoon arviointiin toisaalta liittyvän vähemmän poliittisia riskejä, sillä se on Vaasan strategisten suunnitelmien mukainen. Kehityskuvatyön pohjalta on laadittu kolme kehittämisehdotusta alueen jatkosuunnittelutyötä varten. Kehittämisehdotuksissa asuminen ja yritystoiminta yhdistyvät.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Thesis advisor
Bonn, Christine
Korkealaakso, Päivi
Keywords
land use development plan, maankäytön kehityskuva, utvecklingsbild för markanvändningen, trade, kauppa, handel, city entrance, sisääntulomaisema, infartsområde, Vaasa, Vaasa, Vasa, communicative planning, vuorovaikutus, växelverkan, impact assessment, vaikutusten arviointi, konsekvensbedömning,
Citation