Growth and internationalization of venture capital backed technology-based new companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Information and Natural Sciences | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Strategy and International Business
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
109
Series
Abstract
Previous research on growth models of companies has been focusing on modeling the growth of a company through a sequence of developmental stages. The stages models offer a simple, easy to understand framework to deal with the rather complex phenomenon of corporate growth. However, there are clear deficiencies which compromise the idea of stages models. A large number of different versions of stages models have been published, but yet there is not a widely accepted model. The purpose of this study is to establish a new conceptual framework for modeling the growth and internationalization of venture capital backed technology-based new companies. Based on the literature review and expert interviews, a new model is developed by applying a process view of the corporate growth. The model conceptualizes the growth and value creation of a technology-based new company, while using milestone achievement as the primarily input. The model is based on the idea of four parallel processes: 1) Value creation process, 2) Technology and product development process, 3) Business development process, and 4) Network and market development process. The Value creation process is seen as the backbone of the model, as the value creation is the ultimate target of a venture capital backed company. To map the development of a company on each one of the four processes, a set of key milestones has been composed. The new model developed in this study is further validated and tested through eight exploratory case studies. The case companies were selected from the Finnish ICT cluster. The case studies include detailed case descriptions, but the core of the case studies is the mapping of the acquired milestone information to the new model. The initial model is then further supplemented and finalized based on the case studies. As a result, the final evolution model for a technology-based new company is obtained. Key findings of the study include the discovery of different patterns of evolution revealed by the milestone mapping and the role of venture capital investors in accelerating the milestone achievement. Implications for entrepreneurs and recommendations for further research are also presented.

Aikaisempi yritysten kasvumalleja käsittelevä tutkimus on keskittynyt kuvaamaan yrityksen kasvua kasvuvaiheiden sarjan kautta. Vaihemallit tarjoavat yksinkertaisen, helposti ymmärrtettävän viitekehyksen, joka auttaa käsittelemään varsin monimutkaisena ilmiönä pidettävää yrityksen kasvua. Vaihemalleissa on kuitenkin selviä puutteita, jotka kyseenalaistavat vaihemallien lähtökohtaisen idean. Erilaisia vaihemalleja on julkaistu suuri määrä, mutta yleisesti hyväksytty malli puuttuu edelleen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda uusi konseptuaalinen viitekehys venture capital -rahoitteisten alkuvaiheen teknologiayritysten kasvun ja kansainvälistymisen mallintamiseen. Kirjallisuustutkimukseen ja asiantuntijahaastatteluihin pohjautuen on kehitetty uusi malli soveltaen yrityksen kasvamisen prosessinäkökulmaa. Malli havainnollistaa teknologiayrityksen kasvun ja arvon luomisen käyttäen virstanpylväiden saavuttamista pääasiallisena lähtötietonaan. Malli perustuu ideaan neljästä rinnakkaisesta prosessista: 1) Arvon luomisen prosessi, 2) Teknologian ja tuotekehityksen prosessi, 3) Liiketoiminnan kehittämisen prosessi ja 4) Verkoston ja markkinoiden kehittämisen prosessi. Arvon luomisen prosessi nähdään mallin tukirankana, koska arvon luominen on venture capital -rahoitteisen yrityksen perimmäinen tarkoitus. Yrityksen kehittymisen seuraamiseksi jokaisessa neljässä prosessissa on luotu joukko keskeisimmistä virstanpylväistä. Tässä tutkimuksessa kehitetty uusi malli on edelleen validoitu ja testattu kahdeksan eksploratiivisen tapaustutkimuksen avulla. Tutkittavat yritykset valittiin suomalaisen ICT-klusterin yrityksistä. Tapaustutkimukset sisältävät yksityiskohtaiset kuvaukset yrityksistä. Tapaustutkimusten ydin on kuitenkin kerätyn virstanpylvästiedon kuvaaminen uutta mallia käyttäen. Alkuperäistä mallia on edelleen täydennetty ja viimeistelty tapaustutkimuksiin pohjautuen. Lopputuloksena esitetään valmis teknologiayhtiöiden evoluutiomalli. Tämän tutkimuksen tärkeimmät löydökset ovat virstanpylväiden kuvaamisen kautta löydetyt erilaiset evoluutiopolut sekä venture capital -sijoittajien rooli virstanpylväiden saavuttamisen kiihdyttäjänä. Lopuksi käsitellään tulosten merkitystä yrittäjille ja annetaan ehdotuksia jatkotutkimuksia varten.
Description
Supervisor
Maula, Markku; Prof.
Thesis advisor
Autio, Erkko; Prof.
Keywords
growth, model, internationalization, venture capital, technology-based new companies, kasvu, malli, kansainvälistyminen, venture capital, alkuvaiheen teknologiayhtiöt
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011801