Askeleita avoimessa rajapinnassa – Kolmen alueen käveltävyyden vertailu avoimen paikkatiedon avulla Helsingissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2021
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä on tutkittu käveltävyyskäsitettä ja sen keskeisiä osaominaisuuksia, joita tämän työn luokittelun mukaan ovat kulkukelpoisuus, turvallisuus ja terveellisyys, suorituskyky sekä esteettisyys ja mielenkiintoisuus. Tutkimuskysymykset ovat: -Mitä käveltävyydellä tarkoitetaan tutkimuskirjallisuudessa? -Millaisia osaominaisuuksia käveltävyydellä on? -Miten käveltävyyttä voi arvioida avoimen paikkatiedon avulla? Teoriaosuus on tehty perehtymällä aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja jäsentelemällä käveltävyyden osaominaisuuksia. Empiirinen osuus on tehty kokeilemalla avoimen paikkatiedon käyttöä kolmen erilaisia kaupunkirakenteita edustavan alueen käveltävyyden suorituskyvyn analysointiin. Qgis-ohjelman ja avoimen paikkatiedon avulla on laadittu kävelyaikakarttoja ja analysoitu palveluiden ja muiden toivottavien kohteiden saavutettavuutta kävellen 15 minuutin aikarajassa. Tutkielman tarkastelujen perusteella ei näyttäisi siltä, että palveluiden ja muiden urbaanien ameniteettien hyvä saavutettavuus olisi yksinomaan selitettävissä pelkällä asukastiheydellä tai tietynlaisella korttelirakenteella. Pelkkä tiheys ei selitä, miksi tiheydeltään keskenään niin vähän poikkeavilla alueilla on huomattavia eroja tarjonnan määrässä ja variaatiossa. Aineiston perusteella palveluiden, kauppojen, kulttuuri-instituutioiden, viihteen ja muiden urbaanien kohteiden keskustamaisen runsas tarjonta kompaktilla ja käveltävällä alueella ei voi perustua pelkästään paikalliseen kysyntään. Esikaupunkialueiden palveluköyhyys näyttäisi ainakin osittain olevan perua kauppakeskusten imusta, joka on tietyssä mielessä sukua keskustan vetovoimalle: Paljon palveluita kompaktilla alueella. Tarkastelualueiden väliltä löytyi myös samankaltaisuuksia. Kaikkien alueiden ulkoilu- ja viheraluetarjonta oli hyvä, kuten myös joukkoliikenteen saavutettavuus.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Hewidy, Hossam
Keywords
yhdyskuntasuunnittelu, käveltävyys, avoin paikkatieto, Urban planning, walkability, Open GIS
Other note
Citation