The "Means" That Matter: Transforming Ideas Into Promising Business Opportunities

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
65 + [10] s.
Series
Abstract
The Finnish startup ecosystem consists primarily of entrepreneurs, investors and innovation catalysts (public funding agencies). Innovation catalysts in Finland have an important role; however, they often have limited hands-on experience on entrepreneurship. This issue can be approached with the theory of effectual entrepreneurship that explains how experienced entrepreneurs frame and pursue opportunities. With better understanding of how other actors evaluate new venture teams, innovation catalysts can make better investment decisions. The objective of this study is to examine how the actors of the Finnish entrepreneurial ecosystem view entrepreneurial teams. Furthermore, the objective is to recognize the role of the innovation catalysts, how they treat teams differently, and what can they learn from private actors. This exploratory study is based on semi-structured interviews that were held with successful entrepreneurs, experienced angel investors, venture capitalists and innovation catalysts. The interviews were coded according to principles of the theory of effectuation and the results were grouped by actor type. Interestingly, the data revealed, that all actors operate effectually. The results indicate that all groups partially stress similar factors, but also differences were identified. The capability of the team (means) is a driving factor among all actor groups. The power of experimentation, which was recognized in all groups, is particularly striking among the angel investors. The venture capitalists seem to appreciate partnerships relatively more than other groups, whereas entrepreneurs stressed acting out as opposed to planning. The innovation catalysts seem to have a holistic view of the process and they seem to follow private money when selecting winning teams. Furthermore, the findings showed that the actors in Finnish startup ecosystem might focus too much on the predictability of their investments. Releasing some predictability could allow them to be more open for surprises.

Suomen startup-ekosysteemi koostuu pääasiallisesti yrittäjistä, sijoittajista ja julkisista rahoittajista. Suomessa julkiset rahoittajat ovat erittäin tärkeässä roolissa innovaatioiden kiihdyttämisessä, viennin edistämisessä ja markkinapuutteiden korjaamisessa. Julkisten rahoittajien käytännön kokemus yrityksen perustamisesta voi monesti olla vähäistä esimerkiksi sijoittajiin verrattuna. Tästä syystä työn kirjallisuus keskittyy pääasiallisesti effectual entrepreneurship -teoriaan, jossa on tutkittu kokeneiden yrittäjien tapoja ratkaista yrittäjyyteen liittyviä ongelmia. Diplomityössä tavoitteena on selvittää, mitä asioita yrittäjät, sijoittajat ja julkiset toimijat arvostavat startup-tiimeissä. Lisäksi työssä pyritään tunnistamaan julkisten toimijoiden rooli startup-ympäristössä, miten he kohtelevat startup-tiimejä yksityisiin toimijoihin verrattuna ja mitä he voivat oppia yksityisiltä toimijoilta. Diplomityö on luonteeltaan tutkiva ja perustuu teemahaastatteluihin, joita tehtiin menestyneille yrittäjille, kokeneille enkelisijoittajille, varhaisen vaiheen pääomasijoittajille ja julkisten toimijoiden hankekäsittelijöille. Haastattelujen tulokset jaoteltiin sekä effectual entrepreneurship -teorian periaatteiden että toimijoiden tyypin mukaan. Aineiston perusteella voidaan osoittaa, että näkemykset olivat hyvin yhtenäiset, mutta pystyttiin havaitsemaan selkeitä eroavaisuuksia eri toimijoiden välillä. Tiimin kompetenssit ja aikaisempi kokemus olivat selkeästi keskeisessä roolissa kaikkien toimijoiden keskuudessa. Nopeaa liikeidean pivotointia pidettiin erittäin tärkeänä, mutta etenkin enkelisijoittajat keskittyivät siihen tiimin analysoinnissa. Varhaisen vaiheen pääomasijoittajat arvostivat näiden lisäksi kykyä verkostoitua arvoketjun eri toimijoiden välillä. Yrittäjät taas keskittyivät tiimin motivaatiotekijöihin ja kykyyn toimia aktiivisesti ilman sen suurempaa suunnitelmallisuutta. Julkisilla toimijoilla oli kaikista kokonaisvaltaisin näkemys tiimin analysointiin, missä yhdistyivät etenkin enkelisijoittajien ja varhaisen vaiheen pääomasijoittajien näkemykset. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että Suomen startup-ympäristö saattavat toimia liian ennustettavasti, mikä saattaa ilmetä yllätyksellisyyden ja luovuuden puutteina.
Description
Supervisor
Kelly, Peter
Thesis advisor
Häyrynen, Jukka
Keywords
yrittäjyys, startup-ekosysteemi, startup-tiimi, effectual entrepreneurship, entrepreneurship, new venture team
Other note
Citation